• Wydział: Wydział Artystyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Jazz i muzyka estradowa

Trzyletnie studia licencjackie. Ich celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności artystycznych w zakresie muzyki rozrywkowej. Przygotowują do wykonawstwa estradowego i podejmowania twórczych inicjatyw w tej dyscyplinie. Dają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych na poziomie wyższym, pogłębienia wiedzy humanistycznej i ogólnomuzycznej oraz specjalizowania się w wykonawstwie wokalnym lub instrumentalnym (gitara, gitara basowa, kontrabas, perkusja, saksofon, trąbka, fortepian). Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe: instrument/śpiew, kształcenie słuchu, harmonia klasyczna i jazzowa, historia muzyki, historia jazzu i pop music, propedeutyka instrumentacji i aranżacji, zespoły, big band i in. oraz przedmioty kształcenia ogólnego, język obcy, technologie informacyjne. Indywidualny tok nauczania takich przedmiotów jak instrument i śpiew zapewnia optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia działalności estradowej, pracy w placówkach kulturalnych, instytucjach kultury i mediach oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym, obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:

 • aśpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną),
 • gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną),
 • słuchu muzycznego.

Ad. 1a (wokaliści)
Wykonanie 2 kontrastowych utworów: standardu jazzowego i piosenki polskiej, z akompaniamentem fortepianowym lub podkładem muzycznym.

Ad. 1b (instrumentaliści)
Wykonanie 2 utworów instrumentalnych (standardów jazzowych) z towarzyszeniem sekcji rytmicznej lub podkładem muzycznym. Wykazanie się umiejętnością improwizacji.

Ad. 2
Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych np. rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniejszonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powtarzanie głosem zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych; czytanie nut głosem.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce