• Wydział: Wydział Ekonomiczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Logistyka

LOGISTYKA jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiającej rosnące wymagania w zakresie mobilności osób i towarów. Mobilność ta może być rozpatrywana w dwojakim wymiarze. Z jednej strony wymaga dynamicznego wdrażania w gospodarce i społeczeństwie różnorodnych innowacji w obszarze transportu i łączności, z czego wynika konieczność ich szybkiej operacjonalizacji i transferu do odbiorców. Z drugiej zaś wymaga tworzenia zdolności do fizycznego, efektywnego przemieszczania zarówno nowych produktów, pojawiających się z wysoką częstotliwością na rynku, jak i osób prowadzących mobilne życie w globalizującym się społeczeństwie.

Studia z zakresu logistyki (stanowiącej zasadniczy element dziedziny określanej często jako TSL – transport, spedycja, logistyka) mają charakter interdyscyplinarny, łączący różne aspekty systemu: człowiek – otoczenie gospodarcze – innowacje. W ramach studiów studenci zapoznają się z zagadnieniami ekonomicznymi, informatycznymi, transportowymi i prawnymi, odwołującymi się do gospodarki towarowej oraz funkcjonowania rynków dostawców i odbiorców dóbr oraz usług. Studia umiejscowione są w podstawowym obszarze wiedzy – w naukach społecznych. Absolwenci kierunku logistyka dołączą do grona specjalistów o specyficznych, praktycznych kompetencjach ekonomicznych, zdolnych do organizowania efektywnych przedsiębiorstw logistycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym obszarze.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka powinien uzyskać odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych. Uzyskane wykształcenie predystynuje absolwentów kierunku Logistyka do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów odnoszących się m.in. do: logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistyki), ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych, czy podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej. Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, w których występują problemy przemieszczania ludzi oraz przemieszczania i magazynowania towarów (także w wymiarze międzynarodowym). Absolwenci kierunku Logistyka są także przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się różnorodną działalnością wytwórczą i usługową, w których występuje konieczność planowania, koordynowania i efektywnego ekonomicznie zaspokajania realnych potrzeb rynku. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej będą umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych (ćwiczeniowych i laboratoryjnych), realizowanych w pomieszczeniach uczelni i współpracujących z WE przedsiębiorstw i instytucji. Program studiów jest dostosowany do wymagań, jakie stawia współczesna gospodarka, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, organizacji procesów logistycznych oraz prowadzenia działalności biznesowej w dziedzinie logistyki, w warunkach nowej gospodarki, cechującej się wysokim wykorzystaniem rozwiązań opartych na infrastrukturze teleinformatycznej i specyfice Internetu.

Ze względu na fakt kształcenia studentów w zróżnicowanych obszarach (ekonomicznych, menedżerskich, informatycznych i technicznych) oraz wyraźnego nastawienia na kształtowanie umiejętności praktycznych w trakcie studiów (w tym podejścia inżynierskiego odwołującego się do umiejętności samodzielnego projektowania, prowadzenia symulacji i wnioskowania), absolwenci kierunku Logistyka powinni stanowić cenną ofertę dla regionalnego rynku pracy. Potencjalne miejsce zatrudnienia absolwenta stanowić mogą (oczywiście poza odbiorcami naturalnymi dla absolwentów tej specjalności, jakimi są przedsiębiorstwa produkcyjne) – wszelkie podmioty zajmujące się procesami fizycznego przemieszczania produktów i osób, tj. np.: firmy transportowe, spedycyjne, centra usług logistycznych, firmy komunikacyjne, firmy i sklepy internetowe (branża przeżywająca dynamiczny rozwój), instytucje samorządowe i rządowe zajmujące się funkcjonowaniem branży TSL, kończąc na możliwości podejmowania przez absolwentów własnej działalności gospodarczej (ten rodzaj aktywności będzie szczególnie wspierany w programie studiów poprzez kreowanie kompetencji przedsiębiorczych i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych podmiotów gospodarczych).

Absolwent kierunku Logistyka jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Logistyka absolwent:

 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów logistycznych w organizacji i jej otoczeniu rynkowym,
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, w szczególności w branży TSL,
 • potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w projektowaniu procesów logistycznych,
 • potrafi przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o logistyce, korzystając z różnych źródeł,
 • identyfikuje zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów logistycznych organizacji.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:

 • logistyka międzynarodowe
 • zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce