• Wydział: Wydział Chemii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Ochrona środowiska

Trzyletnie stacjonarne studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: chemii, nauk biologicznych, nauk o ziemi oraz prawa i dziedzin humanistycznych. Studenci poznają podstawowe procesy fizyczno-chemiczne, geologiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze, sposoby wczesnego wykrywania, przeciwdziałania i odwracania procesów degradacyjnych, związanych z chemizacją współczesnego życia i działalnością człowieka. Przedmioty społeczno-ekonomiczno-prawne przygotowują do konkretnych działań w dziedzinie sozologii.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • chemia środowiska

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS, wybierając kierunek Ochrona środowiska - stacjonarne drugiego stopnia, specjalizacja: Chemia środowiska  (na Wydziale Chemii).

Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie kadr na potrzeby służb szeroko rozumianej ochrony środowiska: laboratoriów i stacji monitoringu środowiska, biur planowania i przedsiębiorstw pracujących na rzecz ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, administracji państwowej i samorządowej.

Studenci kierunku mogą uczestniczyć w projekcie „Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce” finansowanego z funduszy EFS.

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • laboratoriach,
 • stacjach monitoringu środowiska,
 • biurach planowania,
 • przedsiębiorstwach pracujących na rzecz ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

Dwuletnie studia stacjonarne drugiego stopnia kończące obroną pracy dyplomowej i nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy specjalistycznej na temat zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, gospodarowania wodą, odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej, podstawowych zasad technologii bezodpadowych, wreszcie problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska.

Studenci kierunku mogą uczestniczyć w projekcie „Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce” finansowanego z funduszy EFS.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce