• Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna jest działem pedagogiki oraz kierunkiem studiów, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.

Absolwenci znajdują pracę w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji,
 • poradniach specjalistycznych,
 • służbie socjalnych,
 • placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych,
 • oświatowych agendach samorządowych,
 • sądownictwie.

I stopień stacjonarne i niestacjonarne 
Specjalności:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (specjalność nauczycielska)
 • tyflopedagogika i oligofrenopedagogika (specjalność nauczycielska)
 • pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nienauczycielska)

Absolwenci kierunku: pedagogika specjalna, o specjalności  edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną posiadają kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną - dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zakres przygotowania uwzględnia wszystkie stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz występowanie dodatkowych ograniczeń w stanie zdrowia i sprawności.

Absolwenci kierunku pedagogika specjalna  o specjalności tyflopedagogika i oligofrenopedagogika uzyskują przygotowanie do pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej z osobami z dysfunkcjami wzroku oraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną - dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Absolwenci kierunku pedagogika specjalna o specjalności pedagogika resocjalizacyjna  mogą być zatrudnieni w charakterze pedagoga, wychowawcy, animatora pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i grupami podopiecznych w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych.

II stopień stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:

 • oligofrenopedagogika
 • tyflopedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce