• Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Pedagogika

Podstawę pracy pedagoga stanowią kontakty z ludźmi. Pedagog musi wzbudzać zaufanie gdyż to pozwoli mu na zdobycie informacji niezbędnych do podjęcia działań pedagogicznych. Ważna jest również akceptacja rozmówcy jako człowieka i tolerancja dla jego, czasami odmiennych poglądów. Pedagoga powinna cechować umiejętność logicznego myślenia, pozwalająca kojarzyć fakty, wyciągać wnioski ze zdobytych informacji i przewidywać skutki działań. Myślenie twórcze przydaje się również przy obmyślaniu sposobów rozwiązania problemów. Cechą konieczną w tym zawodzie jest samokontrola czyli umiejętność panowania nad własnymi emocjami – gniewem, agresją, lękiem. Przydatne w pracy pedagoga są szerokie zainteresowania społeczne oraz ciekawość zawodowa zmierzająca do rozszerzania wiedzy poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach. Ze względu na charakter pracy – kontakt z ludźmi – pedagogiem nie może zostać osoba z wadami wymowy (np. jąkająca się). Dyskwalifikujące są również zaburzenia psychiczne czy emocjonalne (np. nerwica), a także upośledzenie umysłowe. Absolwenci pedagogiki (w zależności od specja­lizacji) są zatrudniani m.in. jako:

 • specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą),
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej,
 • pracownicy domów pomocy społecznej, fundacji czy stowarzyszeń edukacyjnych,
 • specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm,
 • specjaliści ds. personalnych,
 • nauczyciele,
 • terapeuci,
 • kuratorzy społeczni, sądowi,
 • pedagodzy w policji, wojsku, w zakładach karnych,
 • eksperci w poradniach rodzinnych.

I stopień stacjonarne i niestacjonarne

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna.

Warunkiem podjęcia studiów na specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna jest pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego, obejmujacego: poprawność wymowy, poprawność ortograficzną oraz elementy słuchu muzycznego.

Absolwenci kierunku pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna uzyskują pełne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela - wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych oraz  w klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwenci kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną uzyskują przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych
i placówkach pomocy społecznej.

Absolwenci kierunku pedagogika o specjalności edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna mogą być zatrudnieni w placówkach systemu oświaty, służby zdrowia, organach samorządowych jako specjaliści w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

II stopień stacjonarne i niestacjonarne

 • specjalności:  doradztwo zawodowe i personalne, edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna, ogólnopedagogiczna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Absolwenci kierunku pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna uzyskują pełne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela - wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwenci kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną uzyskują przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

Absolwenci kierunku pedagogika o specjalności edukacja zdrowotna i terapia pedagogiczna mogą być zatrudnieni w placówkach systemu oświaty, służby zdrowia, organach samorządowych jako specjaliści w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce