• Wydział: Wydział Politologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Politologia

Studia politologiczne mają charakter interdyscyplinarny, głęboko humanistyczny oraz dają szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy przez absolwentów. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania państwa i społeczeństwa, administracji publicznej, dydaktyki, filozofii kultury, finansów publicznych, historii doktryn politycznych i prawnych, historii najnowszej, kampanii politycznych, marketingu politycznego, nauki o polityce, organizacji i zarządzania, partii politycznych i systemów partyjnych, pedagogiki i psychologii, polskiej myśli politycznej, retoryki i erystyki, samorządu i polityki lokalnej, systemów politycznych oraz wielu przedmiotów specjalizacyjnych i fakultatywnych. 

Absolwent posiada ogólne, humanistyczne wykształcenie, usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretyczną i praktyczną w obszarze wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących we współczesnym świecie na różnych poziomach (globalnym, regionalnym, państwowym i lokalnym) oraz historyczne uwarunkowania i mechanizmy działania systemów politycznych. Zna język obcy oraz język specjalistyczny.

Absolwent w zależności od wybranej specjalności jest przygotowany do pracy w: 

 • instytucjach politycznych, m.in. w administracji publicznej, organach samorządowych, partiach politycznych, organizacjach społeczno-politycznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych; 
 • środkach masowego przekazu, 
 • instytucjach politycznych w roli rzecznika prasowego, 
 • specjalisty ds. kreowania wizerunku, doradcy medialnego; 
 • instytucjach państwowych, samorządowych, politycznych, środkach społecznego przekazu o fundacjach i organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką społeczną i międzynarodową.

Specjalności oferowane w ramach kierunku:

doradztwo polityczne i medialne
Specjalność przygotowuje do wykonywania pracy rzecznika prasowego, specjalisty ds. kreowania wizerunku, doradcy medialnego itd. Jej absolwent zna język obcy na poziomie B2, umie kierować zespołami ludzkimi i podejmować decyzje polityczne. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji publicznej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w mediach.
 

samorząd i polityka lokalna
Specjalność ułatwia poznanie mechanizmów życia politycznego oraz umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej, pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w sferze publicznej. Jej absolwent zna język obcy na poziomie B2 oraz nabywa umiejętności wyboru optymalnych, rozwiązań strategicznych i taktycznych z zakresu problemów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Rozwiązuje zadania z różnych dziedzin funkcjonowania samorządu oraz współpracy europejskiej oraz umie dostosować się do szybko zmieniających się wymagań współczesnej rzeczywistości krajowej i europejskiej. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach Unii Europejskiej.
 

przywództwo polityczne
Specjalność zapewnia uzyskanie gruntownej wiedzy na temat mechanizmów życia społecznego i politycznego oraz umiejętności podejmowania decyzji politycznych, rozwiązywania problemów na poziomie globalnym, regionalnym, państwowym i lokalnym. Jej absolwent zna język obcy na poziomie B2 oraz nabywa umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, wyboru optymalnych, rozwiązań strategicznych i taktycznych w zmieniających się uwarunkowaniach społecznych i politycznych. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach Unii Europejskiej.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce