• Wydział: Wydział Politologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Polityka spraw publicznych

Polityka spraw publicznych jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr urzędniczych – specjalistów w zakresie polityki, jednocześnie niezwykle otwartych na współpracę z obywatelami, rozumiejących, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Absolwent kierunku polityka spraw publicznych, łączy umiejętności formalne, w tym politologiczne, prawnicze czy ekonomiczne, z właściwym rozumieniem roli społeczeństwa obywatelskiego. Studia na kierunku polityka spraw publicznych umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie diagnozowania życia publicznego w wymiarze centralnym, regionalnym, lokalnym. Stania się świadomym, kreatywnym, innowacyjnym uczestnikiem działalności organizacji społecznych i politycznych. Student nabywa umiejętności projektowania instytucjonalnych przestrzeni publicznych, a także przestrzeni polityk szczegółowych w obszarze pojęcia policy.

Absolwent kierunku polityka spraw publicznych uzyska przygotowanie do pracy na stanowiskach analityka, specjalisty i inspektora średniego szczebla w administracji publicznej, organizacjach i instytucjach lokalnych, regionalnych oraz szczebla centralnego. Ponadto, zdobywa kwalifikacje do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach politycznych, gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie jako eksperci, doradcy polityczni, politycy w urzędach centralnych
i samorządowych oraz w licznych w regionie fundacjach i stowarzyszeniach. Nauka języków obcych na kierunku daje szansę na znalezienie zatrudnienia zagranicą.

Przyjęty układ treści programowych, a także praktyki zawodowe zmierzają do tego, aby zatrudnienie absolwentów poszczególnych specjalności w wymienionych instytucjach było realne. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego, dalszego rozwoju zawodowego. Może podjąć studia drugiego stopnia.

I stopień stacjonarne 
Specjalności

 • polityka lokalna i regionalna
 • polityka wewnętrzna i zagraniczna
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce