• Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Socjologia

Ten sam program studiów w dwóch formułach:

 • standardowa – dla maturzystów i obecnych studentów, którzy chcą zdobyć kompetencje niezbędne na współczesnym rynku pracy (zajęcia przed i po południu)
 • formuła 40+ - dla osób aktywnych zawodowo, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie, godząc pracę z nauką (zajęcia tylko popołudniami).

Studia socjologiczne pierwszego stopnia mają profil praktyczny, kształcą konkretne kompetencje w ramach trzech NOWYCH specjalności: (nazwa specjalności jest wpisywana do dyplomu studiów).

 • Analityk zjawisk społecznych
 • Organizator społeczności lokalnej
 • Zarządzanie innowacyjne

W ramach specjalności Analityk zjawisk społecznych studenci zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia badań i analiz społecznych. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu statystyki społecznej, badań marketingowych, stosowanych technik informatycznych. Mogą z powodzeniem odnaleźć się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie w ośrodkach badania opinii publicznej, firmach zajmujących się badaniami rynkowymi czy też w agencjach marketingowych.

Specjalność Organizator społeczności lokalnej skoncentrowana jest wokół zagadnień polityki społecznej w perspektywie lokalnej. Studenci zyskują umiejętności diagnozowania problemów społecznych oraz konstruowania efektywnych strategii naprawczych. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, nowoczesnej pracy socjalnej czy komunikacji interpersonalnej. Wybór tej ścieżki tematycznej dostarcza kwalifikacji niezbędnych do pracy w organizacjach pozarządowych i w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Natomiast specjalność Zarządzanie innowacyjne największy nacisk kładzie na nowoczesne metody zarządzania i innowacyjnych technik komunikacyjnych. Studenci nabywają umiejętności pracy zespołowej, stosowania nowoczesnych technik reklamowych i PR, uczą się zarządzania przez coaching oraz kreatywnego podejścia biznesowego. Po ukończeniu tej specjalności mogą być zatrudnieni jako specjaliści w działach HR (Human Resources), jako eksperci ds. kreowania wizerunku w agencjach reklamowych czy działach PR (Public Relations).

Praktyczne umiejętności kształtowane są również w ramach jednego z bloków obowiązkowych – Projekty społeczne. Wszyscy studenci zyskują zaawansowane kompetencje z zakresu pisania projektów społecznych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację wybranych celów, a także zarządzania projektem po zdobyciu finansowania. Te umiejętności pozwolą im w przyszłości zdobyć przewagę na rynku pracy.

Absolwent studiów socjologicznych pierwszego stopnia posiada wiedzę i umiejętności, umożliwiające kontynuację studiów na stopniu drugim.

Dodatkową korzyścią dla wszystkich studentów jest możliwość zrealizowania jednego lub dwóch semestrów studiów w ramach programu Erasmus + na wybranej uczelni zagranicznej. W chwili obecnej umowy dwustronne podpisane są z uniwersytetami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Słowacji, Estonii, Łotwy i Turcji.

Natomiast w ramach programu MOST studenci socjologii mogą zrealizować jeden semestr studiów na wybranej uczelni w Polsce.

Studia socjologiczne drugiego stopnia mają profil ogólnoakademicki, z możliwością ukierunkowania zainteresowań studenta w ramach siedmiu specjalności.

Absolwent jest przygotowany do podejmowania i kierowania przedsięwzięciami badawczymi, a nabyta wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów pozwalają na samodzielne prowadzenie procesu badawczego. Rozumie zależności zachodzące pomiędzy problemem badawczym, zmiennymi a źródłami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach. Posiada pogłębioną wiedzę metodologiczną (zaawansowane techniki komputerowej analizy danych, procedury badań ewaluacyjnych) oraz merytoryczną w zakresie najnowszych tendencji teoretycznych i empirycznych we współczesnych naukach społecznych. Potrafi integrować wiedze teoretyczną na etapie konceptualizacji, jak i analizy z odniesieniami empirycznymi i praktycznymi.

Nabyte umiejętności umożliwiają sporządzenie diagnozy zjawisk społecznych z wykorzystaniem kompetencji badawczych w zakresie ilościowych technik badań socjologicznych, jak i ich jakościowych odmian, a także pozwalają sporządzić raport ze standaryzowanych i niestandaryzowanych wyników badań wraz z ich przełożeniem na wskazania praktyczne.

Absolwent może podejmować prace w różnego rodzaju instytucjach życia społecznego, zarówno w sektorze prywatnym (ośrodki badań rynkowych, badania opinii publicznej), publicznym (administracja rządowa, samorządowa), jak i w tzw. trzecim sektorze (organizacje pozarządowe) oraz pełnić zróżnicowane role zawodowe, eksperckie, specjalistyczne i kierownicze na różnych szczeblach życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Po pierwszym semestrze studenci (za pomocą programu internetowego) wybierają jedną z następujących specjalności: (Specjalności będą wpisywane do dyplomu studiów)

 • Gospodarka innowacyjna
 • Ogólnosocjologiczna
 • Socjologia dialogu cywilizacyjnego
 • Socjologia migracji
 • Socjologia stosowana
 • Socjologia zdrowia społeczności lokalnej
 • Socjologia życia publicznego

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 •  
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce