• Wydział: Wydział Politologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Społeczeństwo informacyjne

Zasady kwalifikacji na kierunek. Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie;
 • jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, informatyka, fizyka z astronomią

Społeczeństwo informacyjne to jeden z pierwszych w Lublinie, a pewnie i Polsce kierunków, których koncepcja programowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. Kierunek osadzony jest w dwóch obszarach kształcenia: nauk społecznych i nauk ścisłych. Ma przygotowywać pod kątem kompetencji związanych ze specjalistycznym wykorzystaniem technologii informatycznych (ICT), jak i dawać dla nich solidny fundament wiedzy obejmującej nauki społeczne. Absolwenci będą sprawnie poruszać się zarówno w obrębie wiedzy technologicznej (programowania, zarządzania projektami informatycznymi, komunikacji społecznej), a przede wszystkim będą potrafili osadzać ją w kontekście prawideł sterujących kondycją społeczną i kulturową, definiować problemy i posiadać umiejętność poszukiwania dla nich rozwiązań. Dodatkowo studenci zostaną wyposażeni w kompetencje miękkie dotyczące negocjacji i rozwiązywania sporów w organizacji, pracy międzysektorowej, a także wykorzystania narzędzi ICT do kreowania wizerunku instytucji.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Psychologia społeczna
 • Administracja publiczna
 • Design thinking
 • Edycja i korekta tekstów
 • Pracownia audiowizualna
 • Warsztat przedsiębiorczości
 • Informacja publiczna i otwarte dane
 • Nowe ruchy społeczne i polityczne w sieci
 • Projektowanie stron internetowych
 • Algorytmizacja i programowanie
 • Organizacja i zarządzanie
 • Programowanie obiektowe
 • Statystyczna analiza danych
 • Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym
 • Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 • Bazy danych
 • Kryzysy i konflikty społeczne
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Cyfrowe źródła informacji
 • Bezpieczeństwo i wiarygodność informacji
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Kierunek ma profil ogólnouniwersytecki, ale proponuje zajęcia praktyczne dotyczące kompetencji technologicznych i informatycznych, związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem i organizacją projektów, umiejętnościami interpersonalnymi. Program kierunku łączy efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych (70%) i nauk ścisłych (30%). Kierunek łączy dwa odseparowane od siebie obszary wiedzy i nauk wychodząc naprzeciw specyfice współczesnych wyzwań społeczeństwa informacyjnego i rynku pracy.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Elektroniczna administracja – przygotowuje do pracy w administracji publicznej i prywatnej m.in. przy użyciu narzędzi ICT. Wśród przedmiotów na tej specjalności są: Elektroniczne formy demokracji, E-usługi publiczne, Informatyzacja sektora publicznego, Marketing terytorialny
 2. E-przedsiębiorczość – przygotowuje do załażenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem ITC. Wśród propozycji przedmiotów tej specjalności znalazły się: E-biznes, Kreowanie wizerunku firmy, Zarządzanie informacją elektroniczną, Start up, Negocjacje w biznesie

Podział na specjalności będzie dokonywany przed rozpoczęciem III semestru. Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta
Absolwenta kierunku Społeczeństwo informacyjne (studia I stopnia) charakteryzuje przygotowanie z dwóch obszarów: nauk społecznych i ścisłych. W zakresie nauk społecznych ma wiedzę na temat dynamiki społeczeństwa informacyjnego, rozwoju technologicznego, administracji, procesów politycznych i społecznych, socjotechniki, globalizacji i stosunków międzynarodowych, historii i funkcjonowania państwa, prawa, politologii, komunikacji społecznej. Dodatkowo jest wyposażony w kompetencje miękkie dotyczące pracy zespołowej, negocjacji i rozwiązywania sporów, autoprezentacji i wystąpień publicznych. W zakresie nauk ścisłych absolwenci dysponują wiedzą o metodach obliczeniowych i algorytmicznych, systemach informatycznych i programowania, administrowania i zarządzania sieciami i projektami. Tak sprofilowana wiedza znajduje rozwinięcie w umiejętności adaptowania wiedzy z zakresu nauk społecznych na potrzeby tworzenia analiz, ekspertyz i rozwiązywania problemów o charakterze społeczno-technologicznym, administracyjnym i związanych z przedsiębiorczością. Absolwent jest przygotowany do programowania, zarządzania bazami danych i przepływem informacji; pracy z popularnymi aplikacjami multimedialnymi i biznesowymi; działania na polu komunikacji społecznej i marketingu w mediach, szczególnie społecznościowych.
Możliwości zatrudnienia.

Kierunek ma za zadanie przygotować przyszłych pracowników administracji publicznej, sektora pozarządowego, agencji marketingowych i komunikacji społecznej, sektora informatycznego, a także wspomagać rozwój samozatrudnienia. Absolwenci będą potrafili rozpoznawać i rozwiązywać problemy na styku: społeczeństwo - systemy informacyjne; przedsiębiorczość – zarządzanie przepływem danych. Dzięki połączeniu szeroko rozumianej wiedzy z zakresu nauk społecznych, w tym m.in. funkcjonowania państwa i świata, administracji, prawa, ekonomii oraz pogłębionej znajomości narzędzi informatycznych i środowiska internetowego, absolwenci będą przygotowani do kreatywnego rozwiązywania zadań w obliczu wyzwań technologicznych.

Możliwości rozwoju
Grupa najlepszych studentów - w wyniku zagwarantowanych staży w biznesie, organizacjach pozarządowych i administracji m.in. Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Urzędzie Statystycznym (oddział Lublin) - ma szansę wejść na rynek pracy jeszcze przed ukończeniem studiów.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce