• Wydział: Wydział Politologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Stosunki międzynarodowe

Przedmiotem studiowania na kierunku stosunki międzynarodowe są stosunki międzynarodowe jako sfera rzeczywistości społecznej (działania, procesy i zjawiska o charakterze transgranicznym, a więc takie które przekraczają granice państw). Radykalnie wzrasta zapotrzebowanie na fachową wiedzę ze stosunków międzynarodowych niemalże we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tym samym studiowanie stosunków międzynarodowych tworzy przesłanki atrakcyjnej pracy zawodowej.

Absolwent: posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej; ma umiejętność analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej; posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania i przekonywania; zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy:

 • na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; 
 • w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą
 • w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych; 
 • w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych;

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • integracja europejska,
 • stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej,
 • studia regionu Pacyfiku

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • pozaeuropejskie studia regionalne
 • projekty międzynarodowe
 • dyplomacja
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce