• Wydział: Wydział Politologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Studia wschodnie

Koncepcja programu kształcenia na kierunku: Studia wschodnie została ulokowana w obszarze nauk społecznych. Studia wschodnie wyróżnia systemowe i kompleksowe kształcenie w zakresie państw oraz regionu poradzieckiego (państwa wschodniosłowiańskie, bałtyckie, kaukaskie i środkowoazjatyckie) pod kątem historii i kultury, społeczeństw, polityki i gospodarki, a także stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego. Zaproponowany program na kierunku Studia wschodnie odpowiada założeniom Area Studies oraz Regional Studies.

Atrakcyjność tych studiów wynika przede wszystkim z umiejętności łączenia interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnych państwach wschodniosłowiańskich, bałtyckich, kaukaskich i środkowoazjatyckich z praktycznymi kompetencjami analizy sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej oraz kompetencji praktycznych nabytych w trakcie praktyk, staży na uczelniach partnerskich w państwach Europy Wschodniej oraz podczas warsztatów eksperckich pozwoli naszym absolwentom na odnalezienie się w różnych wymiarach współczesnego życia.

W programie studiów znajdują się m.in. następujące przedmioty:

 • Historia najnowsza Europy Wschodniej i Eurazji
 • Nauka o państwie i prawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Podstawy badań wschodnich
 • Współczesne problemy narodowościowe państw b. ZSRR
 • Wielokulturowość w Europie Wschodniej i Eurazji
 • Międzynarodowe stosunki polityczne na obszarze poradzieckim
 • Polityka gospodarcza państw obszaru poradzieckiego
 • Myśl polityczna w państwach obszaru poradzieckiego
 • Procesy integracyjne w Europie Środkowej i Wschodniej

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Wschodnioeuropejska (Rosja, Ukraina, Białoruś, państwa bałtyckie)
 • Euroazjatycka (Kaukaz Południowy i Azja Centralna)

Sylwetka absolwenta Studiów Wschodnich. Absolwent Studiów wschodnich posiada:

 • wiedzę z zakresu systemów politycznych, prawnych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych w państwach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej
 • umiejętność analizowania problemów natury historycznej, politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej w państwach obszaru studiów
 • umiejętność sporządzania analiz i raportów z w/w problematyki
 • specjalistyczne przygotowanie językowe (język rosyjski, język zachodni) w stopniu pozwalającym na prowadzenie współpracy międzynarodowej
 • przygotowanie do pracy w instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach kulturalnych, eksperckich i biznesowych, zajmujących się sprawami wschodnimi (Europa Wschodnia, Kaukaz Południowy, Azja Centralna).
 • przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia

Absolwent Studiów wschodnich będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • w instytucjach międzynarodowych
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach pozarządowych
 • ośrodkach kulturalnych, eksperckich i biznesowych, zajmujących się sprawami wschodnimi (Europa Wschodnia, Kaukaz Południowy, Azja Centralna)

Możliwości rozwoju
Studenci Studiów wschodnich będzie mieć możliwość:

 • uczęszczania na zajęcia prowadzone przez pracowników z wieloletnim stażem badań wschodnich oraz w ramach szerokiej oferty zajęć fakultatywnych
 • możliwość odbywania kształcenia pod kierunkiem badaczy z państw obszaru poradzieckiego
 • odbywania praktyk zawodowych w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, firmach i instytucjach biznesowych
 • uczestniczenia w wyjazdach studyjnych w kraju i państwach obszaru poradzieckiego
 • kształcenia w uczelniach zagranicznych (m.in. uzyskania podwójnego dyplomu)
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce