• Wydział: Wydział Politologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Studia wschodnioeuropejskie

Unikatowe w skali kraju Studia Wschodnioeuropejskie skierowane są do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią, Bałkany oraz Kaukaz w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Prowadzone są na poziomie licencjatu z możliwością późniejszej kontynuacji na studiach magisterskich. Student studiów wschodnioeuropejskich zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu politologii, historii, socjologii, prawa, ekonomii, filozofii, nauki o kulturze i religioznawstwa, ukierunkowaną na Europę Wschodnią, w tym Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, Białorusi, państwach bałkańskich i kaukaskich.                  

Profil studiów: ogólnoakademicki

Specyfika kierunku umożliwia studentowi wybór jednego z czterech modułów tematycznych:

 •   rosyjskiego
 •   ukraińsko-białoruskiego
 •   bałkańskiego
 •   kaukaskiego

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Studia Wschodnioeuropejskie staje się specjalistą przygotowanym do pracy w:

 1. administracji publicznej (państwowej, samorządowej i europejskiej),       
 2. instytucjach i podmiotach międzynarodowych zorientowanych na Europę Wschodnią,
 3. przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych aktywnych na rynkach wschodnioeuropejskich,
 4. organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową w regionie Europy Wschodniej.

Unikatowe wykształcenie w zakresie nauk społecznych, z elementami nauk humanistycznych, o charakterze interdyscyplinarnym predestynują absolwentów do poszukiwania zatrudnienia w organizacjach pozarządowych zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, współpracą zagraniczną, propagowaniem wielokulturowości, organizacją wymiany transgranicznej w subregionach Europy Wschodniej, wymianą młodzieży.           

Studenci Studiów wschodnioeuropejskich mają możliwość uczestnictwa w odbywających się cykliczne Debaty wschodnioeuropejskie. Studenci działają również w Kole Naukowym Studiów wschodnioeuropejskich oraz w Samorządzie Studenckim.

Studia na kierunku Studia Wschodnioeuropejskie (studia II stopnia) zapewniają nowoczesne kształcenie uniwersyteckie pogłębiające wiedzę specjalistyczną w zakresie politologii, historii, socjologii, prawa, geografii, ekonomii, filozofii, filologii, kulturoznawstwa i religioznawstwa. Przedmiotem zainteresowania są: 1) Europa Wschodnia – region zamieszkiwany przez społeczeństwa zróżnicowane pod względem kulturowym, etnicznym i religijnym o bardzo bogatych dziejach; 2) państwa wschodnioeuropejskie, w tym Federację Rosyjską, Ukrainę, Białoruś, państwa bałkańskie i kaukaskie.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Specyfika kierunku umożliwia studentowi, zarówno studiów stacjonarnych, jak również niestacjonarnych, wybór jednej z czterech specjalności:

 1. Europa Środkowowschodnia
 2. Europa Południowowschodnia
 3. Federacja Rosyjska i państwa kaukaskie
 4. Żydzi w Europie Środkowej i Wschodniej

           
Studia Wschodnioeuropejskie zostały pomyślane jako kierunek przygotowujący absolwenta:

 • do roli pracownika dla branży handlu zagranicznego specjalizującego się we współpracy z podmiotami na kierunku wschodnim, środkowowschodnim i południowowschodnim;
 • do zatrudnienia w administracji publicznej na poziomie wojewódzkim, powiatowym i miejsko-gminnym (państwowa i samorządowa), która w coraz większym stopniu będzie odpowiedzialna za tworzenie korzystnych warunków dla wymiany międzynarodowej;  
 • do pracy w takich instytucjach jak Służba Celna, Straż Graniczna, polskie placówki dyplomatyczne i konsularne poza granicami państwa, wywiad cywilny i wojskowy, środki komunikacji społecznej        
 • do podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Politologii w zakresie problematyki Europy Wschodniej

Konkurencyjność kierunku zapewnia indywidualizacja doboru przedmiotów w postaci czterech specjalności – Europa Środkowowschodnia, Europa Południowowschodnia, Federacja Rosyjska i państwa kaukaskie, Żydzi w Europie Środkowej i Wschodniej; przedmiotów fakultatywnych podzielonych na grupy wydzielone w oparciu o kryterium geopolityczne, nauki języków obcych oraz seminariów tematycznych (polityka, literatura, sztuka, gospodarka, społeczeństwo), związanych z Europą Wschodnią. Oryginalność kierunku jest związana z profilem studiów, w który zostały wkomponowane elementy nauki w systemie e-learning. Taki sposób nauczania umożliwia już strona internetowa www.swe.umcs.pl.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce