• Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Turystyka i rekreacja

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o zjawiskach turystycznych i rekreacyjnych, ich uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Pozwalają zrozumieć procesy rozwoju turystyki i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej. Kształtują umiejętności organizacji różnych form turystyki i rekreacji, w dostosowaniu do warunków środowiska oraz potrzeb różnych grup odbiorców.

Specjalności – od II roku studiów:

Organizacja i obsługa ruchu turystycznego – profil praktyczny. Specjalność przygotowuje do organizowania różnego rodzaju imprez turystyczno-rekreacyjne dla różnych grup odbiorców oraz do ich obsługi w biurze turystycznym i punktach informacji turystycznej. Zajęcia przygotowują do złożenia egzaminu zewnętrznego dającego uprawnienia pilota wycieczek

Rekreacja ruchowa i zdrowotna – profil praktyczny. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia różnych form rekreacyjno-ruchowych dla różnych grup odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych i o specjalnych wymaganiach.

Hotelarstwo – profil praktyczny. Celem specjalności jest kształtowanie kompetencji do pracy w różnego typu obiektach noclegowych na różnych stanowiskach . Zapewnia możliwość odbywania praktyk w hotelach zagranicznych.

Gospodarowanie zasobami turystycznymi – profil ogólnoakademicki. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności analizy cech przestrzeni pod kątem zasobów turystycznych oraz do planowania elementów zagospodarowania turystycznego i rozwoju turystyki w skali lokalnej i regionalnej.

Ekoturystyka – profil ogólnoakademicki. Specjalność ukierunkowana jest na sektor turystyki przyrodniczej. Daje znajomość waloryzacji zasobów przyrodniczych dla potrzeb różnych form turystyki oraz projektowania oferty turystycznej w oparciu o konkretne zasoby środowiska.

Studia drugiego stopnia

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o zjawiskach turystycznych i rekreacyjnych, ich uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Pozwalają zrozumieć procesy rozwoju turystyki i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej. Kształtują umiejętności organizacji różnych form turystyki i rekreacji, w dostosowaniu do warunków środowiska oraz potrzeb różnych grup odbiorców.

Specjalności – od I roku studiów, wybór przy rekrutacji:

Turystyka dzieci i młodzieży – profil praktyczny. Specjalność kształtuje umiejętności projektowania oferty turystycznej i rekreacyjnej stosownie do potrzeb różnych grup dzieci i młodzieży oraz jej realizacji w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą. Student ma możliwość zdobycia uprawnień wychowawców kolonijnych i kierowników wycieczek szkolnych.

Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji – profil ogólnoakademicki. Celem specjalności jest przygotowanie do podejmowania działań mających na celu rozwój sektora turystycznego z uwzględnieniem etapu planowania oferty, jej promocji i dystrybucji oraz oceny skutków z różnych punktów widzenia.

Turystyka zdrowotna – profil ogólnoakademicki. Specjalność koncentruje się wokół prozdrowotnych form turystyki i rekreacji, ich organizacji, uwarunkowań i efektów. W sposób szczególny pozwala poznać mechanizmy funkcjonowania turystyki w obszarach uzdrowiskowych.

Geoturystyka – profil ogólnoakademicki. Specjalność uczy rozumienia zjawisk procesów geologicznych, geomorfologicznych i hydrologicznych, które są przedmiotem zainteresowania turystycznego oraz przygotowuje do projektowania oferty turystycznej z wykorzystaniem atrakcji geoturystycznych

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce