• Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Zarządzanie w politykach publicznych

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych współczesnymi kierunkami planowania działania i ewaluacji w sferze życia publicznego (urzędnicy administracji publicznej, politycy, działacze związkowi, menedżerowie społeczni i biznesowi). Po ukończeniu studiów kierunkowych absolwenci będą osobami potrafiącymi w sposób kompleksowy analizować procesy zachodzące w przestrzeni społeczno-publicznej, zarówno pod względem formalnym, politycznym i gospodarczym.

Zarządzanie w politykach publicznych (ang. Public Policy) dynamicznie rozwijający się kierunek studiów prowadzony w licznych ośrodkach akademickich na świecie. Zakres przedmiotowy kierunku studiów obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji samorządowej i państwowej. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Moduły przedmiotów do wyboru:

 • migracje i polityka ludnościowa
 • polityka zdrowotna
 • polityka społeczna
 • polityka gospodarcza
 • polityka kulturalna i edukacyjna

Absolwenci: wraz z rozwojem nowoczesnego zarządzania szczegółowymi politykami i strategiami widać rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na kadrę posiadającą kompetencje niezbędne do sprawnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w prywatnych, publicznych, i społecznych organizacjach współdziałających z administracją publiczną. Administracja publiczna potrzebuje nowocześnie wykształconych pracowników, rozumiejących misję i etos pracy w służbie publicznej, znających specyfikę kontekstu krajowego i regionalnego, a jednocześnie skupionych na osiąganiu efektów, gotowych do współpracy z samorządem, biznesem oraz organizacjami pożytku publicznego. Studia zarządzanie politykach publicznych wspierane są przez doświadczonych pracowników administracji publicznej.

Priorytetem studiów zarządzanie w politykach publicznych jest szeroka oferta zajęć praktycznych, realizowana w urzędach administracji publicznej, instytucjach obywatelskich i biznesowych. Założonym efektem kształcenia jest zdobycie praktycznych umiejętności przez absolwentów studiów stopnia pierwszego w obszarach: głębsze zrozumienie specyfiki danych polityk, doskonalenie jakości polityk, ewaluacja wyników polityk, zrozumienie środków realizacji polityk i pokazanie zachodzących w nich procesów. Celem głównym jest zdobycie wiedzy o uwarunkowania stanowienia danych polityk, określenie ich głównych podmiotów oraz sposobów ich funkcjonowania oraz efektów działań publicznych podejmowanych w danych politykach. Istotna jest tu znajomość ekonomicznego, społecznego, w tym regionalnego i kulturowego, kontekstu tych działań.

Od czwartego semestru student ma następujące moduły przedmiotów do wyboru:

 • Migracje i polityka ludnościowa
 • Polityka zdrowotna
 • Polityka społeczna
 • Polityka gospodarcza
 • Polityka kulturalna i edukacyjna

Wybór zajęć z bogatej oferty przedmiotów fakultatywnych oraz możliwość realizowania części programu w wybranych uniwersytetach w kraju (program MOST) lub za granicą (program ERASMUS), pozwoli studentom ukierunkować wykształcenie zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

 


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce