• Wydział: Wydział Ekonomiczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Zarządzanie

Absolwent kierunku Zarządzanie po studiach pierwszego stopnia posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

Może podjąć pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Ponadto posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Posiada również znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz znajomość języka specjalistycznego z zakresu zarządzania.

Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie absolwent:

 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów organizacji,
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • potrafi przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o zarządzaniu, korzystając z różnych źródeł,
 • identyfikuje zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów organizacji.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:

 • reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie posiada  wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, strategicznych. Potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołami, posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,  a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent kierunku zarządzanie jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy. Cechuje się również etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku zarządzanie absolwent:

 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych oraz stawiać proste hipotezy badawcze i dokonywać ich weryfikacji,
 • potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu złożonych procesów społeczno-gospodarczych,
 • potrafi stosować metody zarządzania strategicznego i audytu do doskonalenia organizacji,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę do skutecznego zarządzania funkcjonalnymi obszarami organizacji,
 • potrafi przygotować pracę magisterską rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o zarządzaniu, korzystając z różnych źródeł,
 • posiada umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+,
 • samodzielnie identyfikuje problemy i diagnozuje ich przyczyny w organizacji oraz wskazuje możliwości ich rozwiązania

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:

 • strategiczne zarządzanie marką
 • systemy informacyjne w administracji i biznesie
 • zarządzanie kapitałem społecznym
 • zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce