• Wydział: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  Jednolite stacjonarne, Jednolite niestacjonarne
 • Język: Polski

Analityka medyczna

Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie: chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii i toksykologii. Studiując ten kierunek zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych, oraz zaawansowaną - w zakresie medycyny laboratoryjnej.

Głównym celem pracy analityka medycznego jest prawidłowe wykonanie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza. Miejscem pracy są laboratoria diagnostyczne, w skład których najczęściej wchodzą pracownie hematologii, biochemii, analityki, bakteriologii oraz jako odrębne - pracownia patomorfologii, serologii i pracownia sterydowa.

Studia na Analityce Medycznej nauczą cię:

 • pobierać i przygotowywać materiał do badań;
 • stosować laboratoryjne algorytmy postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych;
 • wykonywać badania laboratoryjne przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych;
 • autoryzować i interpretować wyniki badań;
 • sugerować rozpoznawanie określonej patologii lub jednostki chorobowej;
 • prowadzić i dokumentować wewnątrz- i zewnątrz-laboratoryjną kontrolę, jakości badań laboratoryjnych;
 • dokonywać oceny wartości diagnostycznej wyników badań;
 • rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji.

Absolwenci analityki medycznej mogą szukać pracy m.in. w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska,
 • urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej,
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra  właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
ul. W. Chodźki 1 (Collegium Universum)
20-093 Lublin
E-mail: qmvrxnang.sneznpwn@hzyho.cy
Telefon: +48 81448 7000

Strona internetowa Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej:
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,36.html

Dział Jakości Kształcenia – Biuro Rekrutacji
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
E-mail: erxehgnpwn@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 5073
               +48 81 448 5070


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce