• Wydział: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  Jednolite stacjonarne, Jednolite niestacjonarne
 • Język: Polski

Farmacja

Studia przygotowują do działalności zawodowej lub naukowej opartej na głębokiej wiedzy i najwyższych wartościach etycznych. Przygotowują absolwentów nie tylko do dyspensowania leków, ale także do udziału w opiece zdrowotnej społeczeństwa i promocji zdrowia. Po obronie pracy magisterskiej studenci odbywają 6-miesięczny staż w aptece. Absolwenci po ukończeniu stażu otrzymują dyplom mgr farmacji, który uprawnia ich do uzyskania prawa do wykonywania zawodu nadawanego przez właściwą izbę aptekarską. Uzyskanie dyplomu magistra farmacji, daje możliwość pracy w aptekach na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • Na pierwszym miejscu należy wymienić zainteresowania naukowe i dobrą pamięć: farmaceuta musi opanować pamięciowo duży materiał z zakresu budowy chemicznej i działania leków.
 • Bardzo przydaje się umiejętność logicznego myślenia i dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.
 • Farmaceuta przez cały czas pracy w zawodzie musi się dokształcać, aby mieć wiedzę o nowych lekach i tendencjach światowego lecznictwa; powinien biegle posługiwać się zdobytą wiedzą.
 • W aptece czy w firmie przydaje się łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, operatywność i zainteresowania menedżerskie. Osoba pracująca na stanowisku przedstawiciela handlowego powinna być dyspozycyjna i przejawiać inicjatywę.
 • Farmaceuci kliniczni, zatrudnieni w laboratoriach szpitalnych i przychodniach, powinni być przygotowani na pracę w specyficznych warunkach środowiskowych. Dla niektórych osób kontakt z materiałem zakaźnym pochodzącym od pacjenta: krwią, moczem, kałem, jest nieprzyjemny. Te osoby nie powinny więc podejmować takiej pracy.
 • Zawód farmaceuty wymaga sprawności umysłowej i psychicznej oraz odpowiedzialności.
 • Ponieważ farmaceuci mają codzienny kontakt z chemikaliami, będącymi często substancjami alergennymi, kandydaci do tego zawodu nie mogą być uczuleni na związki chemiczne. Przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie są niektóre choroby, na przykład epilepsja itp.

Jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • Analiza farmaceutyczna,
 • Lek roślinny,
 • Postępy farmakoterapii,
 • Farmacja przemysłowa,  w ramach których studenci rozwijają swoje zainteresowania i poszerzają wiedzę z wybranych dyscyplin naukowych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
 • przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
 • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
 • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
 • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych
   

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
ul. W. Chodźki 1 (Collegium Universum)
20-093 Lublin
E-mail: qmvrxnang.sneznpwn@hzyho.cy
Telefon: +48 81448 7000

Strona internetowa Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej:
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,36.html

Dział Jakości Kształcenia – Biuro Rekrutacji
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
E-mail: erxehgnpwn@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 5073
               +48 81 448 5070


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce