• Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Zdrowie publiczne

"Zdrowie publiczne to nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji, zapobieganiem chorobom, przedłużaniem
życia, promowaniem zdrowia, zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Odbywa się to poprzez upowszechnianie
zasad profilaktyki medycznej i wychowania zdrowotnego, prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością placówek
oświaty zdrowotnej, tworzenie i funkcjonowanie służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego diagnozowania i
zapobiegania chorobom."

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Podstawowymi cechami absolwenta zdrowia publicznego powinny być: bycie gotowym do podejmowania odpowiedzialności, posiadanie świadomości konsekwencji własnych czynów, silne poczucie zaangażowania, umiejętność pracy w niesprzyjających warunkach oraz radzenie sobie ze stresem i zdenerwowaniem.
 • Do ważnych kompetencji specjalisty ds. zdrowia publicznego należą także: umiejętność nawiązywania kontaktów, rozwiązywania konfliktów, zdolność przekonywania i argumentacji, znajdowania nowych możliwości rozwoju instytucji, a także aktywne zainteresowanie sposobem jej zarządzania.

Absolwenci zdrowia publicznego znajdują najczęściej zatrudnienie w:

 • w przychodniach, szpitalach, szkołach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • w branży farmaceutycznej
 • w szkołach promujących zdrowie
 • w szkolnictwie specjalnym
 • w administracji rządowej i samorządowej
 • w mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna)

Absolwenci zdrowia publicznego mogą:

 • podjąć studia podyplomowe w zakresie ratownictwa przedmedycznego i znaleźć zatrudnienie w strukturach ratowniczych
 • objąć stanowiska menedżera pprzez podjęcie studiów podyplomowych z zarządzania

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. S. Staszica 4 (Collegium Maximum)
20-081 Lublin
E-mail: jlqm.cvry@hzyho.cy
Telefon: +48 81448 6700

Strona internetowa Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,37.html

Dział Jakości Kształcenia – Biuro Rekrutacji
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
E-mail: erxehgnpwn@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 5073
                +48 81 448 5070


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce