• Wydział: Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Behawiorystyka zwierząt

Jest to pierwszy i jedyny kierunek studiów w Polsce na uczelni państwowej, na którym można zająć się problematyką związaną z zachowaniem się zwierząt w najszerszym ujęciu.

Studia umożliwią poznanie:

 • mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie określonego rodzaju zachowania;
 • związków między bodźcami a reakcjami na podstawie których można przewidywać zachowanie w określonych sytuacjach ze wskazaniem tych , które wywołały dane zachowanie w tym również niepożądane lub niebezpieczne z możliwością jego eliminacji;
 • powiązania warunków bytowania zwierząt (dobrostanu) różnych gatunków i grup użytkowych z ich potrzebami emocjonalnymi (psychicznymi) w aspekcie zachowań typowych dla gatunku

Różnorodność przedmiotów zgrupowanych w moduły o charakterze ogólnym,  kierunkowym i specjalistycznym, doświadczenie kadry naukowej (kilkunastoletnia praca dydaktyczna z realizacją problematyki etologicznej, odbyte zagraniczne staże naukowe) gwarantują wysoki merytoryczny poziom kształcenia studentów.

Stały i bezpośredni kontakt z praktyką w tym zakresie, charakter prowadzonych zajęć w tym również terenowych umożliwi doskonalenie zawodowe. Problematyka interdyscyplinarna studiów pozwoli również na poznanie zagadnień związanych ze sferą psycho i neurofizjologiczną zwierząt, umożliwi podjęcie środków bezpieczeństwa i zapobieganie zjawiskom, czy reakcjom niepożądanym, nietypowym rzutującym na prawidłowe funkcjonowanie organizmów. Zagadnienia sfery psychicznej i emocjonalnej dotychczas traktowane były w sposób marginalny.

Różnorodność gatunków zwierząt będących przedmiotem studiów jest bogata, obejmuje  różne gatunki,  grupy użytkowe i rasy. Uwzględnia  również biologię tych  zwierząt również egzotycznych, które coraz częściej są przedmiotem zainteresowania człowieka.

W ofercie przedmiotów uwzględniono również aspekt prawny i etyczny samych zwierząt,  dobrostanu i ochrony z włączeniem zagadnień bioetycznych.

Problematyka behawioralna obejmuje przedmioty związane z biologicznymi mechanizmami zachowań, metodami oceny zachowania zwierząt, etologia stosowana dla omawianych grup i gatunków zwierząt, ekologia behawioralna, psychologia zwierząt, proces uczenia i trening zwierząt, modyfikacja zachowań, anomalie behawioralne zwierząt, neuroetologia, interacje człowiek – zwierzę, podstawy terapii z udziałem zwierząt, metodologia nauk behawioralnych, zasady postępowania ze zwierzętami i symptomatologia.

Miejsce odbywania praktyk:

hodowle zamknięte, schroniska, zwierzętarnie, ogrody zoologiczne, hotele i pensjonaty dla zwierząt, fermy hodowlane, ośrodki szkolenia psów, hodowle terapeutyczne i rezerwaty.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu behawioru różnych gatunków zwierząt. Posiada kompetencje w zakresie oceny zachowania się zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz optymalnych warunków utrzymania, szkolenia i użytkowania zwierząt z   uwzględnieniem ich dobrostanu.

Kwalifikacje absolwenta umożliwiają podjęcie pracy w różnych ogrodach zoologicznych, schroniskach i zakładach opieki dla zwierząt, wyspecjalizowanych służbach nadzorujących oraz kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, a także prowadzenie doradztwa w zakresie wyboru zwierząt towarzyszących człowiekowi, kontrolowanej reprodukcji, zarządzania populacjami dziko żyjącymi i chronionymi oraz prowadzenie terapii z udziałem zwierząt.

Dziekanat:
ul Akademicka 13, p. 353 do 356
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik Dziekanatu:
mgr inż. Urszula Polak
tel./fax: +48 81 445 66 11
qmvrxnang.oum@hc.yhoyva.cy

http://www.biologia.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce