• Wydział: Wydział Agrobioinżynierii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Nowoczesna biogospodarka

Studia na kierunku nowoczesna biogospodarka pozwalają na zdobycie wiedzy na temat  funkcjonowania i rozwoju biogospodarki, jej roli  w dynamizowaniu rozwoju gospodarczego oraz  w zakresie ochrony i modelowania środowiska.

Absolwent studiów nowoczesna biogospodarka potrafi oszacować ryzyko działalności w sferze biogospodarki, zaprojektować, a następnie wdrożyć nowy bioprodukt oraz ocenić prawdopodobieństwo jego sukcesu lub porażki. Jest w stanie wskazać zasadnicze czynniki decydujące o jakości surowców i produktów rolniczych oraz dobrać optymalne systemy produkcji.

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić analizy z wykorzystaniem technik molekularnych i nanotechnologicznych oraz ocenić przydatność tych systemów i technologii w różnych sferach biogospodarki, a także zaprojektować wykorzystanie najnowszych technik i technologii w procesie doskonalenia roślin, zwierząt i ochronie środowiska oraz ocenić ich potencjalne wykorzystanie. Umie zaprojektować procesy wytwarzania biomateriałów oraz ocenić ich przydatność i potencjalne możliwości zastosowania.

Przykłady przedmiotów w programie studiów: inżynieria ekologiczna, bioenergetyka, innowacje w produkcji roślinnej, bionanotechnologie, biotechnologie w gospodarce.,

Absolwent może podejmować pracę w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych związanych z biogospodarką,  w instytucjach zajmujących się kreowaniem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu biogospodarki, w jednostkach samorządowych powiązanych z projektowaniem i kontrolą zakładów wykorzystujących bioprodukty, ochroną i kształtowaniem środowiska, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, jest przygotowany do podjęcia studiów  III stopnia. Może podjąć pracę w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty w zakresie innowacji w produkcji roślinnej m.in. nowe technologie w dziedzinie bioenergetyki oraz rozwoju nowatorskich przyjaznych środowisku technologii przetwarzania bioproduktów w sektorze żywnościowym i wybranych gałęziach przemysłu.

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana studencka międzynarodowa i  krajowa
 • wsparcie Biura Karier Studenckich
 • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania
Wydział Agrobioinżynierii
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin 
tel. +48 81 445 69 46 
Dział Organizacji Studiów:
tel. +48 81 445 66 45
tel. +48 81 445 68 85

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce