• Wydział: Wydział Agrobioinżynierii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Agrobiznes

Agrobiznes łączy różnorodne działania człowieka, których celem jest wytworzenie produktów żywnościowych. Obejmuje swoim zakresem wszystkie ogniwa łańcucha żywnościowego, od producenta pierwotnego do nabywcy finalnego. Jest systemem integrującym niezależne ekonomicznie podmioty gospodarki narodowej. Współczesny agrobiznes w sposób wymierny umożliwia analizę potrzeb i oczekiwań nabywców.  Atrakcyjny pod względem treści i form program studiów inżynierskich i magisterskich  stwarza możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w tym łańcuchu.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu specjalności o podobnym profilu na kierunku rolnictwo.

Jak mówi prof. dr hab. Dionizy Niezgoda, jeden z twórców kierunku: „Agrobiznes to największy subsystem gospodarki w każdym kraju, utworzony przez zintegrowane pionowo systemy gospodarcze rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i usług w tym handlowych, finansowych i doradczych, służący w sposób bezpośredni lub pośredni zaspokajaniu potrzeb żywnościowych konsumentów. Istotnym novum w nauczaniu na kierunku agrobiznes będzie opanowanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w układzie zintegrowanych pionowo ogniw technologicznych wytwarzania i udostępniania poprzez wymianę rynkową produktów żywnościowych tj. „od pola do stołu”.”

Absolwent studiów kierunku agrobiznes zdobędzie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych, niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów w zakresie przedsiębiorstw rolniczych, przemysłowych oraz handlowych. Może podjąć pracę w zakładach przemysłowych wykorzystujących nowoczesne technologie przetwarzania bioproduktów oraz przedsiębiorstwach usługowych. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia biznesu. Może znaleźć zatrudnienie w agencjach i instytucjach zajmujących się zarządzaniem produktami spożywczymi.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Wydział Agrobioinżynierii
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin 
tel. +48 81 445 69 46 
Dział Organizacji Studiów:
tel. +48 81 445 66 45
tel. +48 81 445 68 85

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce