• Wydział: Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności to najważniejsze żądanie i oczekiwanie konsumentów w stosunku do nabywanej i spożywanej żywności. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi tego kierunku studiów na merytoryczny nadzór i kontrolę nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, umożliwia ocenę surowców i produktów żywnościowych oraz identyfikowanie  na każdym etapie produkcji zagrożeń, które mogłyby spowodować, że wyprodukowana żywność nie będzie spełniała kryteriów żywności bezpiecznej. Absolwent jest przygotowany aby podjąć odpowiednie działania zmierzające do eliminacji tych zagrożeń, ewentualnie ich ograniczenia do poziomów akceptowalnych odpowiednimi przepisami.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo żywności posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia człowieka oraz nauk przyrodniczych, weterynaryjnych i technologicznych. Zna  procesy produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (w tym żywności ekologicznej) oraz możliwości genetycznego i środowiskowego kształtowania jej jakości.  Zna  zasady i technologię produkcji oraz przetwarzania pasz, i ich wpływu na jakość żywności oraz biologiczne, chemiczne i fizyczne zagrożenia w produkcji i pozyskiwaniu surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i w procesach ich przetwarzania.
Absolwent zna sposoby modyfikowania składu żywności, wzbogacania jej w dodatkowe substancje funkcjonalne, zasady utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, znakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu. Zna zagadnienia związane z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie, a także zagrożenia związane z wprowadzaniem jej do obrotu. Zna obligatoryjne systemy gwarantujące bezpieczeństwo żywności, tj. GMP, GHP, HACCP i nieobligatoryjne np. system zarządzania jakością według norm serii ISO 9000. Posiada wiedzę z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i roślin, a także wpływu żywności na stan zdrowia człowieka. Przyswoił problemy związane z utylizacją i/lub zagospodarowaniem produktów ubocznych i odpadowych powstających w trakcie produkcji roślinnej i zwierzęcej a także podczas produkcji żywności. Zna obowiązujące dyrektywy, ustawy i rozporządzenia dotyczące prawa żywnościowego.

W ramach studiów istnieje możliwość uzyskania uznawanego w UE certyfikatu „Asystent systemu zarządzania jakością” po zdaniu egzaminu w Polskim Centrum Badan i Certyfikacji, z którym Uczelnia ma podpisaną umowę na współpracę w tym zakresie.

Perspektywy zawodowe:
jako ekspert w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie procesu wytwarzania żywności w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zbiorowego żywienia, laboratoriach i instytucjach związanych z oceną jakości żywności w służbach sanitarnych i służbach celnych

Dziekanat:
ul Akademicka 13, p. 353 do 356
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik Dziekanatu:
mgr inż. Urszula Polak
tel./fax: +48 81 445 66 11
qmvrxnang.oum@hc.yhoyva.cy

http://www.biologia.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce