• Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane

Kierunek jest ściśle powiązany z aktualnymi trendami integrowania chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i wentylacji z ekoenergetyką, szczególnie w sferze optymalizacji pozyskiwania i wykorzystania energii w zgodzie z dbałością o jakość środowiska. Obowiązkowa praktyka czterotygodniowa realizowana jest w okresie przerwy wakacyjnej po trzecim roku studiów. Praktyka odbywa się w firmach branży HVAR oraz produkcji chłodniczej. Studenci odbywają praktyki w działach: projektowych, technicznych, produkcyjnych, energetycznych, magazynowych, transportowych, oraz w laboratoriach badawczych.

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:
podstawy chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, systemy konwersji energii, energetyka budynku, ekologia i uzdatnianie powietrza, technologie kriogeniczne, inżynieria opakowań, grafika inżynierska, energetyka prosumencka, logistyka i systemy transportowe w chłodnictwie, projektowanie instalacji grzewczych i ciepłowniczych, inteligentne systemy sterowania W toku studiów wykorzystywana będzie nowoczesna baza dydaktyczna oraz zaplecze badawcze Innowacyjnego Centrum Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej i pozostałych jednostek Wydziału oraz baza produkcyjna i laboratoryjna firm branżowych, które wyraziły chęć aktywnej współpracy.

W toku studiów wykorzystywana będzie nowoczesna baza dydaktyczna oraz zaplecze badawcze Innowacyjnego Centrum Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej i pozostałych jednostek Wydziału oraz baza produkcyjna i laboratoryjna firm branżowych, które wyraziły chęć aktywnej współpracy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent będzie dysponował podstawową wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami z chłodnictwa w zakresie budowy i eksploatacji podstawowych instalacji, wyposażenia i technologii w działalności przemysłowej oraz w życiu codziennym.
Równocześnie studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania parametrów środowiska pracy i życia z uwzględnieniem komfortu działających ludzi, poprzez wykorzystanie klimatyzacji, wentylacji i skojarzonych technologii ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Dotyczy to także sfery logistyki i transportu. Stąd, absolwent zyska podstawy wynikające z kierunku do działania zawodowego w całej gospodarce i sferze bytowej ludzi z uwzględnieniem przemysłu najnowszych technologii, medycyny, wspomagania życia codziennego włącznie z rekreacją i rehabilitacją.

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:
    zajęcia terenowe i praktyczne
    samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
    praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
    wymiana międzynarodowa w ramach programu
    Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR
    wsparcie Biura Karier Studenckich
    lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
    szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

REKRUTACJA
Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
-  z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.
Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

Dział Organizacji Studiów:
erxehgnpwn@hc.yhoyva.cy  
+48 81 445 66 45
+48 81 445 68 85
Wydział Inżynierii Produkcji:
ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
tel. +48 81 531 96 69
qmvrxnang.jvc@hc.yhoyva.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce