• Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Ekoenergetyka

Rekrutacja
Studia pierwszego stopnia „nowa matura”: postępowanie kwalifikacyjne jest w pełni oparte na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego ocenianego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Studia pierwszego stopnia „stara matura”: postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

Przedmioty objęte konkursem to: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia. Oceny z egzaminu dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły są przeliczane na punkty - laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia.

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  język obcy nowożytny (poziom podstawowy/rozszerzony, przelicznik odpowiednio 1,3 i 2,0) : matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia (pozio podstawowy/rozszerzony, przelicznik odpowiednio 2,0 i 4,0): chemia, biologia (poziom podstawowy/rozszerzony, przelicznik odpowiednio 1,3 i 2,0)

Krótka charakterystyka
Wzrost zapotrzebowania na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, wymogi przepisów i zobowiązań międzynarodowych oraz wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw zajmujących się ekoenergetyką. Jest to relatywnie nowa gałąź produkcji, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Produkcja energii w odnawialnych źródłach będzie mieć tendencję wzrostową w perspektywie długoterminowej, gdyż malejące zasoby surowców kopalnych wymuszają rozwój technologii ekoenergetycznych. Studia na kierunku Ekoenergetyka zaspokajają potrzeby rynku pracy w tym zakresie, poprzez dobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wytwarzania energii z różnych źródeł odnawialnych: energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i opartej na biomasie. Program studiów obejmuje również aspekty prawne, środowiskowe i społeczne związane z odnawialnymi źródłami energii.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci będą w podstawowym zakresie przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w firmach o nastawieniu ekologicznym, w szczególności w dziedzinie energetyki rozproszonej. Studia umożliwią zdobycie umiejętności projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń i obiektów ekoenergetycznych. Umiejętności te będą przydatne w pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii ze źródeł odnawialnych, jak np. biogazownie, farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, elektrociepłownie, firmy produkujące biopaliwa. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi też pracę w instytucjach naukowo-badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwi absolwentom pracę także w innych gałęziach produkcji, realizujących zadania związane z sektorem przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Praktyczne wykształcenie
Program studiów obejmuje 4-tygodniowe praktyki, które studenci mogą odbywać w wybranych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł: biogazowniach, wytwórniach peletów i brykietów, firmach produkujących i instalujących urządzenia fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Dzięki wieloletniej współpracy z tego typu przedsiębiorstwami istnieje możliwość skorzystania z nawiązanych już kontaktów bądź wyszukania ich we własnym zakresie. Odbyte praktyki często przeradzają się w trwałe nawiązanie kontaktów i znalezienie zatrudnienia. W programie studiów przewidziane są wyjazdy do przedsiębiorstw funkcjonujących w branży ekoenergetycznej, gdzie studenci zapoznają się z rzeczywistym działaniem urządzeń OZE. Specjalistyczne pracownie i laboratoria, w których prowadzone są badania nad różnymi odnawialnymi źródłami energii oraz plantacje doświadczalne roślin energetycznych pozwolą studentom zdobywać wiedzę praktyczną w ramach ćwiczeń i przygotowania prac dyplomowych. Studenci mają również możliwość realizowania swoich pasji m.in. w Studenckim Kole Naukowym Ekoenergetyków, Studenckim Kole Naukowym Bioenergetyków.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: 

 • Roślinne surowce energetyczne
 • Technologia biopaliw ciekłych, stałych, gazowych
 • Efektywność energetyczna
 • Ocena jakości biopaliw
 • Transport surowców energetycznych
 • Eksploatacja urządzeń ekoenergetycznych

Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Głęboka 28
20-612 Lublin
tel. +48 81 531 96 69
tel. +48 81 531 96 63

Informacje dotyczące rekrutacji:
e-mail: erxehgnpwn@hc.yhoyva.cy
tel. +48 81 445 68 85

Informacje w języku ukraińskim:
e-mail:  erxehgnpwn.hn@hc.yhoyva.cy
tel. +48 81 445 65 88
Internetowa rejestracja


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce