• Wydział: Wydział Agrobioinżynierii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Gospodarka przestrzenna

Kierunek Gospodarka przestrzenna ujmuje w sposób interdyscyplinarny problematykę kształtowania i zagospodarowania przestrzennego miast i wsi, regionów kraju i systemów osadniczych w skali międzynarodowej.

Są to studia pierwszego stopnia 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie i 4-letnie niestacjonarne inżynierskie. Wymagane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, geografia.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna dają możliwość zdobycia wiedzy merytorycznej z zakresu:

 • ochrony, kształtowania i racjonalnej eksploatacji środowiska;
 • degradacji, rekultywacji i konserwacji gleb;
 • optymalizacji sposobu użytkowania środowiska w dostosowaniu do jego właściwości;
 • racjonalnej gospodarki odpadami;
 • gospodarki i zarządzania środowiskiem;
 • technicznych rozwiązań spełniających wymagania ludzi zgodnie z wymogami cywilizacyjnymi;
 • roli prawa i działań administracyjnych w gospodarce środowiskiem.

Absolwenci będą przygotowani do pracy jako specjaliści od gospodarki na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

Absolwenci będą mieli mozliwość pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach rozwoju rynku, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.

Absolwenci mogą pracować w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • pracowniach projektowych,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.
 • firmach biznesowych.

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p.372
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik dziekanatu:
mgr inż. Małgorzata Gośniak
tel./fax: +48 81 445 60 31

qmvrxnang.ntovbvam@hc.yhoyva.cy

http://www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce