• Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa to dziedzina wiedzy zajmująca się metodami i środkami racjonalnej, techniczno - organizacyjnej działalności człowieka, której celem jest umożliwienie ludziom, obiektom i organizacjom bezpieczeństwa ich funkcjonowania. Szczególną rolę w inżynierii bezpieczeństwa pełni inżynieria bezpieczeństwa technicznego, która zajmuje się takim projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i likwidacją obiektów technicznych, by w racjonalny sposób zminimalizować możliwość i rozmiar negatywnego oddziaływania na otoczenie. Kolejne ważne nurty inżynierii bezpieczeństwa to inżynieria bezpieczeństwa cywilnego oraz inżynieria bezpieczeństwa pracy, które zajmują się niedopuszczaniem do powstawania szkód, gdy mamy już do czynienia  z awarią oraz określaniem zasad bezpiecznej eksploatacji obiektów.
Oferowany program nauczania zawiera wiele treści związanych z unormowaniami z zakresu budowy, eksploatacji i utylizacji instalacji przemysłowych, co pozwala absolwentowi radzić sobie  z problematyką prawną i ekonomiczną. Ostatnie dwa semestry stanowią głównie przedmioty do wyboru, co umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w obszarze gałęzi gospodarki spójnej z wybranym tematem pracy inżynierskiej.

 

Perspektywy zawodowe:
Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji i instalacji procesowych. Potrafi projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa. Potrafi dobrać odpowiednie metody i wykonać studium zagrożeń i zdolności operacyjnych procesu przemysłowego, wykonać analizę ryzyka, określić prawdopodobieństwo uszkodzeń układów  i systemów, wyznaczyć poziom nienaruszalności bezpieczeństwa. Potrafi także organizować i prowadzić akcje ratownicze, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków oraz prowadzić dokumentację związaną z bezpieczeństwem.

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p. 368
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik dziekanatu:
mgr inż. Marianna Michałek
tel.   +48 81 445 68 06
fax.  +48 81 445 65 12 
qmvrxnang.jvc@hc.yhoyva.cy

http://www.wip.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce