• Wydział: Wydział Agrobioinżynierii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska jest jedną z dyscyplin technicznych, nastawioną głównie na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków technicznych i biologicznych. Obejmuje ona swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • іnżynieria ekologiczna
 • ochrona i zagospodarowanie obszarów wiejskich
 • infrastruktura techniczna wsi

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • gospodarka odpadami
 • alternatywne źródła energii

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Cechą niezbędną inżyniera inżynierii środowiska jest wyobraźnia i twórcze myślenie, a także uzdolnienia techniczne oraz umiejętność logicznego myślenia.
 • Praca po tym kierunku wymaga dokładności i odpowiedzialności.
 • Ważną cechą jest umiejętność postępowania z ludźmi oraz umiejętność organizowania pracy sobie i innym osobom.

Absolwenci kierunku Inżynieria środowiska mogą podejmować pracę:

 • rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych
 • gospodarki odpadami
 • kształtowania środowiska pod różne sposoby zagospodarowania
 • w administracji państwowej i samorządowej
 • w organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska
 • w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

Absolwenci inżynierii środowiska mogą:

 • podjąć studia podyplomowe z budownictwa i pracować w branży budowlanej,
 • zostać audytorem energetycznym po ukończeniu odpowiednich kursów,
 • po odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu egzaminu państwowego, uzyskać pełne uprawnienia do projektowania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacyjnych.

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p.372
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik dziekanatu:
mgr inż. Małgorzata Gośniak
tel./fax: +48 81 445 60 31

qmvrxnang.ntovbvam@hc.yhoyva.cy

http://www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce