• Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

Jest to nowy, unikatowy kierunek na rynku edukacyjnym w Polsce. Dyrektywa 2009/218/WE, nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin do powszechnej praktyki od 1 stycznia 2014 roku oraz zobowiązuje je do zapewnienia rolnikom dostępu do usług doradczych w zakresie ochrony roślin. Specjaliści nowoczesnej ochrony roślin, przez najbliższe lata, będą jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku.

Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym elementem  technologii produkcji roślinnej. Jej celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez takie gałęzie nauki jak fitopatologia, entomologia i herbologia. W obrocie krajowym i międzynarodowym bardzo ważne miejsce zajmuje kontrola fitosanitarna,  której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin oraz produktów roślinnych przez granice państwowe.

Program nauczania przygotowuje absolwentów tego kierunku do pełnej realizacji zadań w zakresie diagnozowania chorób i szkodników roślin, zrównoważonego stosowania pestycydów wykonywania ekspertyz i opracowywania programów ochrony upraw zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin oraz przeprowadzania kontroli sanitarnej roślin, surowców i produktów roślinnych i wydawania świadectw fitosanitarnych.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci tego kierunku mogą pracować w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin  i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, służbie celnej oraz laboratoriach fito-  i entomologicznych. Nabędą uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz są przygotowani do prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących strategii i technik integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów.

 

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p. 454
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik dziekanatu:
mgr inż. Anna Szczepanowska
tel./fax: +48 81 445 68 67
qmvrxnang.btebqavpml@hc.yhoyva.cy

http://www.ogrodniczy.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce