• Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Transport i logistyka

Transport jest kierunkiem przygotowującym studentów do organizowania i kierowania działalnością przewozową, spedycyjną, obsługowo-naprawczą i inwestycyjną.

Kierunek przygotowuje do realizacji zadań usługowych  z zakresu nowoczesnego transportu.  Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem. Mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności pracując w studenckich kołach naukowych.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Najważniejsze u inżyniera transportu są zainteresowania przedmiotami ścisłymi oraz zdolności organizacyjne.
 • Przydatne okazują się również takie cechy jak: spostrzegawczość, dokładność, wytrwałość i cierpliwość.

Absolwent posiada umiejętności menedżerskie  i jest przygotowany do rozwiązywania zagadnień  z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów  i systemów zarządzania, doboru  i szkolenia personelu, zarządzania przedsiębiorstwem, finansami  i kapitałem, zarządzania kosztami, marketingu, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii   i  innowacyjności.

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku,
 • niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata;

możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze: - inżynieria transportu i spedycja (s, n) - transport specjalistyczny (s, n)
Kształcimy praktycznie!
Kierunek transport i logistyka przygotowuje do realizacji zadań usługowych z zakresu nowoczesnego transportu, w tym do organizowania i kierowania działalnością przewozową, spedycyjną, obsługowo-naprawczą i inwestycyjną. Łączy wiedzę z zakresu techniki, transportu, logistyki i nauk społecznych (w tym m.in. zasady organizacji i zarządzania w transporcie), ochrony środowiska i oddziaływania na środowisko systemów transportowych.

Przykłady przedmiotów:
logistyka, mechanika techniczna, inżynieria ruchu, informatyka, matematyka i badania operacyjne, nauka               o materiałach.

Perspektywy zawodowe:
Podstawowym celem kształcenia na kierunku transport  w inżynierii produkcji jest przygotowanie kadry pracowniczej dla dynamicznie rozwijającego się sektora transportowego, szczególnie w odniesieniu do transportu żywności oraz procesów logistycznych towarzyszących zagadnieniom transportowym.

Absolwent jest przygotowany merytorycznie  i praktycznie do realizacji zadań inżynierii środków transportowych, ich eksploatacji i napraw, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych.

Wiedza oraz umiejętności z zakresu organizacji procesów produkcyjnych w gospodarce pozwolą absolwentowi podjąć pracę np. w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego lub zakładach przemysłowych  i przedsiębiorstwach spedycyjnych.
 
Stawiamy na praktykę!

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie  zajęć
 • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa w ramach programu  Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
 • wsparcie Biura Karier Studenckich
 • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

REKRUTACJA
Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
-  z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 
- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
 
- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.
 
Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

Dział Organizacji Studiów:
erxehgnpwn@hc.yhoyva.cy
+48 81 445 66 45
+48 81 445 68 85
Wydział Inżynierii Produkcji:
ul. Głęboka 28,
20-612 Lublin
tel. +48 81 531 96 69
qmvrxnang.jvc@hc.yhoyva.cy

http://www.wip.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce