• Wydział: Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Ekonomia

Studia zarówno w języku polskim jak i angielskim !!!

Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów objęty jest krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w uczelniach na terenie całej Europy.

Studia licencjackie trwają sześć semestrów i obejmują specjalności:

 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • E’biznes

Wybór specjalności następuje po 1. roku nauki. Studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni.
Absolwenci tego kierunku posiadają ogólne kompetencje ekonomiczne, które można wykorzystać w zasadzie w każdej branży w działach obsługi (administracja publiczna, biura firm), itp.

Ekonomista to najbardziej uniwersalny zawód, bo w każdej instytucji potrzebne są umiejętności analityczne, rachunkowe, zarządcze. Ekonomia przydaje się też w życiu osobistym, gdyż wybory przez nas dokonywane są racjonalizowane i filtrowane przez zdobywaną wiedzę utrwalaną później w życiu zawodowym.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjonowanego ekonomisty.
Absolwent ekonomii posiada także wiele kompetencji specjalistycznych, w szczególności:

 • zna i  rozumie  mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali mikro i makro, rozumie funkcjonowanie jej  poszczególnych jej elementów, nabywa kompetencje zawodowe, rozumie zachowania pracownicze, potrafi  organizować prace, zarządzać zespołami pracowniczymi, prowadzić analizy dotyczące całej gospodarki i jej podmiotów, zarządzać produkcją i przedsiębiorstwem.
 • potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa potrafi analizować konkurencyjność już istniejących firm, wpływać  na rozwój istniejących podmiotów gospodarczych.

Specjalności:

 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość

EKONOMIA – studia II stopnia
Studia II stopnia trwają 4 semestry. Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów jest zgodny z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
Po ukończeniu 2-letnich studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł magistra ekonomii. Może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia doktoranckie. Absolwenci studiów I stopnia w WSEI są przyjmowani na studia II – stopnia  w WSEI  i są zwolnieni z opłaty wpisowej. Absolwenci innych kierunków niż Ekonomia I stopnia będą przyjmowani na studia II stopnia, pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych. Każdorazowo różnice programowe dla każdego kandydata ustala Dziekan Wydziału Ekonomii.

Specjalności:

 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • Gospodarowanie nieruchomościami

Wydział Administracji i Ekonomii
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 10.00-14.00
piątek-niedzieła: 8.30-15.00
Kierownik dziekanatu:
mgr Sylwia Skrzypek-Ahmed
tel. +48 81 749 32 11
flyjvn.fxemlcrx-nuzrq@jfrv.yhoyva.cy
www.wsei.lublin.pl


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce