• Wydział: Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Finanse i rachunkowość

Z analizy ofert pracy w regionie lubelskim, wynika, że absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość mają bardzo duże szanse na rynku pracy i zatrudnienie zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami.
Wybór specjalności został poprzedzony także analizą światowego, ogólnopolskiego oraz lokalnego (lubelskiego) rynku pracy w odniesieniu do zawodów finansowo-księgowych. Jeśli chodzi o wymiar globalny, to zawody finansowe zalicza się do tych, które mają bardzo dobre perspektywy rynkowe (np. rankingi US News). Także w Polsce absolwenci kierunków finansowych mogą oczekiwać dobrego przyjęcia na rynku pracy (np. raporty pracuj.pl).
O kierunku:

Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Program studiów objęty jest krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.
Wybór specjalności następuje po 1. roku nauki.
Specjalności:

 • Finanse przedsiębiorstw i ksiegowość
 • Finanse publiczne i skarbowość
 • Finanse w logistyce
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Data science w finansach - specjalność dofinansowana ze środków EFS do wysokości 30% czesnego przez czas trwania studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018.

Praktyczne umiejętności:

 • umiejętności związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych finansowych i księgowych,
 • umiejętności analityczne, pozwalające na wnioskowanie na podstawie dużych zbiorów takich danych,
 • umiejętności w zakresie rachunku finansowego,
 • umiejętności związane z posługiwaniem się arkuszem kalkulacyjnym w procesie zarządzania finansami i w dziedzinie rachunkowości,
 • umiejętności projektowania rozwiązań problemów o finansowym charakterze
 • umiejętności odnoszące się do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i wykorzystywania informacji księgowej w zarządzaniu finansami,
 • umiejętności identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych odnoszących się do spraw finansowo-księgowych.

W praktyce będziesz umiał:

 • oceniać kondycję finansową przedsiębiorstw,
 • szacować zagrożenie upadłością przedsiębiorstwa,
 • przygotowywać finansowe części biznesplanu,
 • wyceniać instrumenty finansowe i całe przedsiębiorstwa,
 •  mierzyć i oceniać opłacalność projektów inwestycyjnych,
 • pozyskiwać źródła finansowania adekwatne do potrzeb przedsiębiorstwa,
 • optymalizować strukturę kapitałową przedsiębiorstwa,
 • skutecznie zarządzać płynnością finansową przedsiębiorstwa,
 • konstruować sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa,
 • prowadzić księgi rachunkowe,
 • optymalizować koszty w przedsiębiorstwie.

Specjalności
http://www.wsei.lublin.pl/finanse-i-rachunkowosc/specjalnosci

Wydział Administracji
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 10.00-14.00
piątek-niedzieła: 8.30-15.00
Kierownik dziekanatu:
mgr Sylwia Skrzypek-Ahmed
tel. +48 81 749 32 11
flyjvn.fxemlcrx-nuzrq@jfrv.yhoyva.cy
www.wsei.lublin.pl


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce