• Wydział: Wydział Transportu i Informatyki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Informatyka

 • Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Program studiów na kierunku „Informatyka” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki czemu uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
 • Przez pierwsze 2 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania wyboru specjalności kształcenia odpowiadającego indywidualnym zainteresowaniom studenta po 1. roku nauki.
 • Po II i IV semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni.
 • Po ukończeniu 3,5-letnich studiów I st. absolwent uzyskuje tytuł inżyniera informatyka.
 • Absolwenci studiów I st. w WSEI są przyjmowani na studia II st. w WSEI i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Specjalności:

 • Bazy danych i business Intelligence,
 • Programowanie i technologie WEB,
 • Sieci i bezpieczeństwo informacji.
 • Grafika i multimedia

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł inżyniera.
Absolwenci studiów I stopnia (inżynierskich) mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich) w WSEI i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Wydział Transportu i Informatyki
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 10.00-14.00
piątek-niedzieła: 8.30-15.00
Kierownik dziekanatu:
mgr Joanna Sidor-Walczak
tel. +48 81 749 32 43
wbnaan.fvqbe@jfrv.yhoyva.cy
www.wsei.lublin.pl


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce