• Wydział: Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Logistyka

 • Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Program studiów na kierunku „Logistyka” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki czemu uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
 • Przez pierwsze 2 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania wyboru kierunku kształcenia odpowiadającego indywidualnym zainteresowaniom studenta po 1. roku nauki.
 • Po II i IV semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 12 tygodni.
 • Po ukończeniu 3,5-letnich studiów I st. absolwent uzyskuje tytuł inżyniera logistyka.
 • Absolwenci studiów I st. w WSEI są przyjmowani na studia II st. w WSEI i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Specjalności:

 • Inżynieria systemów logistycznych
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Wydział Administracji i Ekonomii
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 10.00-14.00
piątek-niedzieła: 8.30-15.00
Kierownik dziekanatu:
mgr Sylwia Skrzypek-Ahmed
tel. +48 81 749 32 11
flyjvn.fxemlcrx-nuzrq@jfrv.yhoyva.cy
www.wsei.lublin.pl


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce