• Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Pedagogika specjalna

PEDAGOGIKA SPECJALNA zajmuje się projektowaniem działań umożliwiających osobie niepełnosprawnej realizację osobistych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym. Dla realizacji tych priorytetów podejmuje również działania o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym, terapeutycznym. Koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności. Każdy pedagog specjalny musi posiadać rzetelną wiedzę na temat diagnozy i terapii pedagogicznej osób niepełnosprawnych.

Specjalności:
Oligofrenopedagogika - specjalność nauczycielska
Proponowana specjalność należy do grupy specjalności, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zdobyć interdyscyplinarną i aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwent tej specjalności ma wykształcone poczucie wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, szczególnie człowieka niepełnosprawnego oraz człowieka z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi. Także człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji oraz społecznym funkcjonowaniu.

W ramach tej specjalności student zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, prowadzenia oraz modyfikowania działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych skierowanych na osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz na ich otoczenie . Cele te są osiągane przez realizację programu studiów i związanych z nimi modułów kształcenia, w tym szczegółowych celów i efektów kształcenia.

Absolwent specjalności osiąga wiedzę, umiejętności oraz kompetencje:

 • na temat rodzajów, przyczyn i następstw niepełnosprawności intelektualnej;
 • w zakresie udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w realizacji zadań życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym, wzmocnienia ich sił fizycznych i psychicznych, kompensowania różnych deficytów;
 • w obszarze diagnozy, prognozowania, organizacji działań specjalistycznych i ich realizacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną;
 • w zakresie samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce;
 • w obszarze tworzenia indywidualnych programów diagnostyczno-terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i do kierowania tym procesem we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi specjalistami;
 • w zakresie specyfiki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • dotyczące dokonywania oceny placówek w aspekcie ich funkcjonowania i realizacji procesu nauczania i wychowania;
 • w zakresie umiejętnością wdrażania nowoczesnych metod preferowanych we współczesnej pedagogice;
 • dotyczące doboru swoistych metod oraz form nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz skutecznych strategii współpracy z rodzicami;
 • do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
 • w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych z osobami z niepełnosprawnością;
 • niezbędne do prowadzenia rewalidacji uczniów niepełnosprawnych umysłowo i rozwijania ich samodzielności w życiu codziennym;
 • w zakresie prowadzenie badań naukowych nad metodami oddziaływania na osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich potrzebami edukacyjnymi, właściwościami rozwoju psychofizycznego i społecznego osób niepełnosprawnych.

Resocjalizacja z socjoterapią - specjalność nauczycielska
Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna z bogatym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem zawodowym: specjaliści, trenerzy, terapeuci; Możliwość działania w kołach naukowych, czynnego uczestniczenia w konferencjach naukowych i seminariach oraz w projektach badawczych i wdrożeniowych.

Informacje dot. czesnego oraz dokumenty do pobrania

Kontakt
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: +48 81 749 17 70
fax: +48 81 749 32 13
frxergnevng@jfrv.yhoyva.cy

Biura rekrutacji
Biuro Obsługi Studenta
ul. Projektowa 4, Lublin
Tel. 81 749 17 77
obf@jfrv.yhoyva.cy
erxehgnpwn@jfrv.yhoyva.cy

Dom Studenta
ul. Unicka 3, Lublin
tel. +48 508 245 780
ovheb.havpxn@jfrv.yhoyva.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce