• Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Pielęgniarstwo

 • Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku "Pielęgniarstwo" trwają 7 semestrów.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym, trybie wieczorowym. Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i konwersatoriów
 • Studenci odbywają 1100 godzin zajęć praktycznych i 1200 godzin praktyk zawodowych.
 • Absolwent studiów I st. (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo ma możliwość dalszego kształcenia się na studiach II stopnia (magisterskich).
 • Po ukończeniu 3,5-letnich studiów I st. absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa.
 •  Absolwenci studiów I st. kierunku „Pielęgniarstwo„ w WSEI są przyjmowani na studia II st. kierunku „Pielęgniarstwo„ w WSEI i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Perspektywy zawodowe
Zgodnie z polskimi i europejskim ramami kwalifikacji zawodowych, absolwent studiów I stopnia (licencjackich) kierunku „Pielęgniarstwo” charakteryzuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu nauk społecznych, medycznych, podstaw opieki pielęgniarskiej oraz opieki specjalistycznej Absolwent jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze:

 • samodzielnego pracownika świadczącego opiekę zdrowotną zgodną z aktualną wiedzą w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach i w domu chorego
 • lidera współpracującego z innymi specjalistami i rodziną/opiekunem pacjenta z zachowaniem zasad etyki zawodowej
 • świadczeniodawcy współuczestniczącego w zespole interdyscyplinarnym w planowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu zaplanowanej opieki
 • edukatora realizującego w poradniach, oddziałach i domu chorego działań z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej
 • pracownika współuczestniczącego w badaniach przyczyniających się do rozwoju naukowych podstaw praktyki pielęgniarskiej i podnoszenia jakości opieki.

Wiedza z zakresu:

 • nauk medycznych
 • nauk pielęgniarskich
 • diagnozowania, planowania i realizowania w różnych okresach życia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną i grupą społeczną
 • dokumentowania wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywania tych informacji do oceny świadczonej opieki
 • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia
 • promocji zdrowia wobec zróżnicowanych odbiorców opieki i miejsc jej świadczenia.

Umiejętności
Diagnozowanie potrzeb zdrowotnych osób i grup społecznych, planowanie i realizowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, planowanie i sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pacjentom w różnym wieku i stanie zdrowia, organizowanie pracy własnej, nawiązywanie współpracy w zespołach opieki zdrowotnej, inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia.

Kwalifikacje
Absolwent kierunku „Pielęgniarstwo” posiada potwierdzony dyplomem, tytuł zawodowy licencjata. Wszystkie treści teoretyczne i umiejętności praktyczne są realizowane w ramach zajęć wykładowych, ćwiczeń, konwersatoriów i laboratoriów. Znaczna część kwalifikacji i kompetencji zawodowych jest nabywana w środowiskach pracy, w kontakcie z doświadczonymi praktykami i trenerami zawodu. Zajęcia są rozszerzone o bloki diagnostyczne i moduły służące przyswojeniu umiejętności analizy danych badawczych i diagnostycznych.

Kompetencje
Absolwent zawodowych studiów I stopnia (licencjackich):

 • zna i rozumie oraz jest zdolny do poszerzania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk medycznych, pielęgniarstwa i opieki specjalistycznej
 • potrafi wykorzystywać umiejętności w obszarze planowania i realizacji opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki poprzez wykonywanie czynności zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • działa w oparciu o wartości sprzyjające poszanowaniu zdrowia jednostki, zna i stosuje zasady etyki zawodowej w środowisku pracy, zna i respektuje prawa pacjenta oraz potrafi wdrożyć w działaniu zawodowym i środowisku pracy postępowanie oparte na wartościach
 • jest zdolny do inicjatywy i samodzielności w dążeniu do nieustannego, kreatywnego rozwoju
 • rozumie, zna i uczestniczy aktywnie w rozwoju praktyki pielęgniarskiej poprzez aktualizowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych i opiekuńczych oraz prawnych regulacji zawodu.

PIELĘGNIARSTWO – studia II stopnia
Informacje ogólne

 • Studia II stopnia (magisterskie) kierowane są do absolwentów studiów I st. (licencjackich) kierunku "Pielęgniarstwo".
 • Studia II st. trwają 4 semestry.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Po ukończeniu 2-letnich studiów II st. absolwent uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Może się ubiegać o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia III st. (doktoranckie).
 • Absolwenci studiów I st. w WSEI są przyjmowani na studia II st. w WSEI i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Perspektywy zawodowe
Absolwent przygotowany jest do pracy samodzielnej oraz w zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie. Absolwent jest także przygotowany do ustawicznego samokształcenia i rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
godziny otwarcia:
poniedzialek-czwartek 10.00-14.00
piątek 8.30-15.00
sobota-niedziela 8.30-15.00
Specjalista Toku Studiów:
mgr Joanna Tyburczyk-Nastaj
email: wbnaan.glohepmlx@jfrv.yhoyva.cy
tel. +48 81 749 32 12
www.wsei.lublin.pl


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce