• Wydział: Wydzial Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Zarządzanie

Zarządzanie – o profilu praktycznym
Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów, projektów.
Program studiów na kierunku „Zarządzanie” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki któremu dyplom, który uzyskasz jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przez pierwszy semestr program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, następnie wybierasz specjalność, która odpowiada Twoim zainteresowaniom. Możesz wybrać więcej niż jedną specjalność. Przy wyborze drugiej specjalności, do dyplomu ukończenia studiów wydawany jest dodatkowy certyfikat.
Po II i IV semestrze odbędziesz obowiązkowe praktyki zawodowe.
Po ukończeniu 3-letnich studiów I stopnia uzyskasz tytuł licencjata, otrzymasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych, Suplement do Dyplomu oraz dodatkowe Certyfikaty, potwierdzające Twoje umiejętności zawodowe i punkty edukacyjne.
Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia II stopnia (magisterskie) w naszej uczelni lub w uczelniach wybranych przez Ciebie, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Do kogo skierowane są studia?
Do osób zainteresowanych zdobyciem zaawansowanej, wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz kształtowaniem krytycznego i oryginalnego myślenia o jej przydatności i skuteczności. Do pragnących kreować aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu oraz poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które uzyskasz m.in. z

 • nauk o zarządzaniu oraz ich rozwoju w relacjach do innych nauk,
 • podstawowych zasady i koncepcji teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynków,
 • podstawowych relacji pomiędzy organizacjami również z praktycznymi rozwiązaniami,
 • obszarów funkcjonalnych organizacji,
 • podstawowych koncepcji człowieka oraz głównych ujęć teorii motywacji,
 • istoty, zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości,
 • kierowania ludźmi w organizacji również w odniesieniu do ich praktycznych aspektów,
 • analizy rynku, analizy finansowej, jakości produktów i usług,
 • zasad etyki, standardów rachunkowości, systemów zarządzania, norm pracy, itp.,
 • przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji,
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, strategii negocjacyjnych,
 • umiejętności związanych z samodzielnym podejmowaniem działalności gospodarczej,
 • skutecznego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi i informacyjnymi w celu wykonania konkretnych zadań indywidulanych i zespołowych.

Program studiów kładzie duży nacisk na rozwój personalny studenta – jego świadomość siebie, obecność, empatię, intuicję i kreatywność. Najlepszym „narzędziem” studenta jest sam student. Dlatego zapewniamy dużo zadań praktycznych z zakresu rozwoju osobistego, umożliwiających badanie przez studenta swoich granic, potencjału, przekonań, tożsamości oraz talentów. Studia przygotują Cię do skutecznego zarządzania samym sobą oraz ludźmi, nabędziesz umiejętności niezbędne do efektywnej pracy na nowoczesnym rynku menadżerskim. Doskonale rozwiniesz indywidualne umiejętności własnego rozwoju osobistego, wzmocnisz poczucie wartości siebie. Rozwiniesz również umiejętności społeczne, nauczysz się skutecznego zarządzania relacjami w grupie i komunikowania się z partnerami biznesowymi.

Praca po studiach – perspektywy zawodowe

 • przedsiębiorstwa usługowe, produkcyjne i handlowe oraz inne podmioty gospodarcze,
 • prowadzenie własnej działalności biznesowej,
 • organizacje publiczne i instytucje administracyjne,
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego,
 • organizacje, fundacje, stowarzyszenia,
 • agencje marketingowe i reklamowe.

Specjalności:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Wybrane przedmioty

 • Socjologia
 • Psychologia
 • Etyka
 • Technologie informacyjne
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Zarządzanie
 • Metody i techniki zarządzania
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Metody projektowania organizacji
 • Elementy prawa w gospodarce
 • Prognozowanie gospodarcze
 • Podstawy ekonomii
 • Finanse
 • BHP i ergonomia
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Marketing
 • Badania marketingowe
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Język obcy (do wyboru)
 • Rachunkowość
 • Analiza finansowa
 • Podmioty biznesowe w zarządzaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • E-firma
 • Marketing w e-biznesie
 • Wprowadzenie do logistyki
 • Zarządzanie logistyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki zawodowe

Dlaczego warto wybrać WSNS?
Wkraczając w mury naszej Uczelni będziesz:

 • Miał wolne niedziele od zajęć dydaktycznych, które przeznaczysz dla siebie i swojej rodziny.
 • Studiował w bardzo dobrych warunkach, w akademickiej atmosferze, w klimacie przyjaźni, serdeczności, otwartości, życzliwości, szacunku i współpracy.
 • Zdobywał umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach, dostosowanych do danego kierunku studiów.
 • Nabywał wiedzę od najlepszych wykładowców teoretyków i praktyków, którzy służyć Ci będą pomocą, życzliwością i wyrozumiałością.
 • Nabywał umiejętności praktyczne w różnych instytucjach realizując praktyki studenckie na danym kierunku studiów.
 • Miał możliwość korzystania z pomocy finansowej poprzez różne stypendia: stypendia socjalne, stypendia za wyniki w nauce za osiągnięcia sportowe czy artystyczne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla wszystkich studentów z powodu indywidualnego zdarzenia losowego.
 • Miał możliwość korzystania z bankowego kredytu studenckiego w opłaceniu studiów, z opcją jego umorzenia dla najlepszych studentów.
 • Miał możliwość korzystania z indywidualnego toku studiowania w szczególnych przypadkach.
 • Korzystał z wiedzy, przychylności, otwartości i uprzejmości pracowników oraz władz Uczelni.
 • Nabywał takie wartości, które wykorzystasz w swoim życiu zawodowym i rodzinnym.
 • Czuł się wyjątkowo, w wyjątkowym miejscu i z wartościowymi ludźmi.
 • Mógł sam wpłynąć na atmosferę i klimat studencki.
 • Zadowolony, że możesz studiować i realizować swoją drogę do sukcesu.
 • Studiował w Uczelni, która:
 1. po akredytacji przez Polską Komisję Akredytacyjną uzyskała pozytywne oceny
 2. uzyskała Certyfikat Wiarygodna Szkoła
 3. została nominowana do Godła Liderów Uczelni Wyższych w Polsce
 4. otrzymała nominację do tytułu – Polska Nagroda Innowacyjności.

Gdy ukończysz studia w WSNS będziesz:

 • Posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne, które będą potwierdzone: Dyplomem Ukończenie Studiów Wyższych, Suplementem do Dyplomu.
 • Wyróżniał się wśród innych absolwentów, wysokim poczuciem wartości siebie.
 • Wykorzystywał wiedzę i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiowania.
 • Patrzył na świat z perspektywą i uśmiechem na twarzy.
 • Otwarty, radosny, pewny siebie.
 • Umiał łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi.
 • Wiedział jak doskonale zaprezentować siebie.
 • Swobodnie, bez lęku, strachu i niepewności poruszał się na rynku pracy.
 • Asertywny i poradzisz sobie ze stresem.
 • Dbał o swój rozwój osobisty i rozwijał ogromny potencjał, który posiadasz w sobie.
 • Miał możliwość kontynuowania studiów wyższych drugiego stopnia na różnych uczelniach.

WSNS zaprasza Cię w niezwykłą podróż do Twojego wnętrza. To jak daleko zajdziesz i jak daleko sięgniesz zależy tylko od Ciebie. Zadbaj o swój rozwój osobisty, zmień swoje życie na lepsze, wartościowe, pełne radości i szczęścia, profesjonalizmu oraz wiary w siebie. WSNS pomoże Ci w rozwoju i osiągnięciu osobistego sukcesu.
Decyzja należy do Ciebie! Czy Ty tego pragniesz?

Dziekanat
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 18:00
sobota 8:00 - 16:00

Kontakt:
tel. +48 81 531 85 56
E-mail: qmvrxnang@jfaf.yhoyva.cy
E-mail: vasb@jfaf.yhoyva.cy

www.wsns.lublin.pl


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce