Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest wyższą szkołą działającą w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2000 r. Uczelnia powstała z myślą o chcących realizować swoje cele zawodowe oraz pasje.
Kształcimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce. Dysponujemy aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, biomechaniki, masażu, laboratorium chemicznym, pracowniami turystyki, hotelarstwa, gastronomii oraz geografii i informatyki. Na terenie uczelni znajdują się sale rekreacyjne (siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych). Nasi studenci mają również możliwość korzystania z krytego basenu oraz hali do gier sportowych. Posiadamy sieć komputerową ze stałym, satelitarnym oraz radiowym dostępem do Internetu, opartą na najnowocześniejszych systemach. Dostęp do Internetu możliwy jest z dowolnego miejsca w budynku szkoły.

Przyjmujemy bez egzaminów!!!
Decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń!!!
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Dokumenty:
Kandydat powinien przedstawić:

 • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz
 • świadectwo dojrzałości,
 • (Cudzoziemcy - polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 • odpis dyplomu studiów wyższych (część A i część B /suplement)
 • (Cudzoziemcy - dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicę lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do w/w dyplomu dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunek Fizjoterapia/ - skierowanie do pobrania,
 • (Cudzoziemcy - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia),
 • dowód osobisty lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
 • 4 zdjęcia (przynajmniej jedna fotografia - barwna ).

STUDIA I STOPNIA  (LICENCJACKIE)
Dokumenty:
Kandydat powinien przedstawić:

 • wypełniony formularz podania do rektora - pobierz
 • świadectwo dojrzałości,
 • (Cudzoziemcy - polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej (kserokopia potwierdzona przez Uczelnię),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko kandydaci na kierunki: Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne/ -
 • skierowanie do pobrania na kierunek Fizjoterapia,
 • skierowanie do pobrania na kierunek Kosmetologia,
 • skierowanie do pobrania na kierunek Wychowanie fizyczne
 • (Cudzoziemcy - zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia, Kosmetologia i Wychowanie Fizyczne),
 • dowód osobisty lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (kserokopia potwierdzona przez uczelnię),
 •  4 zdjęcia (przynajmniej jedna fotografia - barwna ).

Opłaty:
    Kandydat uiszcza przy zapisie opłatę rekrutacyjną. Czesne za pierwszy miesiąc (semestr) nauki opłacić można po rozpoczęciu zajęć.
    Kandydat na filologię angielską, przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej, wnosi także opłatę za rozmowę kwalifikacyjną.

Wirtualny spacer po uczelni

Zobacz film promocyjny

Sprawdź kierunki studiów.

Wyższa Szkoła
Społeczno-Przyrodnicza
im. Wincentego Pola w Lublinie

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
tel. +48 81 740 72 40, +48 81 740 25 08
e-mail: vasb@jffc.rqh.cy

Strona Uczelni:

http://www.wssp.edu.pl


Sprawdź kierunki studiów

zwińrozwiń

Wybierz język studiów:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Filologia angielska
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Filologia iberyjska
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Fizjoterapia
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Kosmetologia
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Pedagogika specjalna
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Turystyka i rekreacja
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Wychowanie fizyczne
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Zdrowie publiczne
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Beauty Science
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Studiów Anglojęzycznych
 • International Business Management
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Studiów Anglojęzycznych
 • International Tourism
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Studiów Anglojęzycznych
 • Physiotherapy
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Studiów Anglojęzycznych
 • Sport Science
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Studiów Anglojęzycznych
 • Tourism and Hospitality Management
  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
  Wydział Studiów Anglojęzycznych

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce