• Wydział: Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Pedagogika specjalna

Celem kształcenia studentów na kierunku pedagogika specjalna w naszej Uczelni jest wykształcenie specjalistów, którzy będą rozumieć wartość społeczną swojej pracy i charakteryzować się specjalnym podejściem do osób odbiegających od normy psychofizycznej i społecznej.

Absolwenci uzyskują szeroką wiedzę w zakresie medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji i terapii. Absolwent będzie dysponować wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, dewiacji ograniczonych i społecznych, możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, a także umiejętnościami w zakresie specjalności odpowiadającej typowi placówki specjalnej bądź rodzajowi odchylenia od normy. Studenci w trakcie studiów opanowują metody stymulacji, usprawniania, terapii i kształcenia adekwatnego do możliwości psychofizycznych jednostek odchylonych od normy. Ponadto zdobędą umiejętność racjonalnej organizacji opieki rehabilitacyjnej i edukacyjnej, ale również wypracowują w sobie wnikliwość poznawczą, badawczą dociekliwości, a także dużą odpowiedzialność za organizowany proces dydaktyczno-wychowawczy. Główny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, ale także zajęciach w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach tj. szkoły podstawowe i gimnazja, w tym o charakterze specjalnym, domy dziecka, domy kultury i kluby osiedlowe, bursy, internaty oraz obozy i kolonie organizowane przez szkoły, zakłady pracy i organizacje społeczne, zakłady opieki i ochrony zdrowia, prewentoria oraz placówki edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych.

Na kierunku Pedagogika specjalna studenci możliwość studiowania na jednej z następujących specjalności:

 • Oligofrenopedagogika z edukacją zdrowotna,
 • Oligofrenopedagogika z kynoterapią (dogoterapią).

Dziekanat:
ul. Choiny 2, pok. 42
20-816 Lublin
tel. +48 81 740 25 08
jgvjs@jffc.rqh.cy
www.wssp.edu.pl
Godziny otwarcia:
09.00-14.00 wtorek-sobota


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce